ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ 39 ၵေႃႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ်လႄႈ ပဵၼ်သွင်ႁူၼ်


ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်း ဝ ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ ဝ uwsa ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉဢမ်ႇမူတ်းသႂ် ဢၼ်ပႃးထၢတ်ႈၵွင်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်မဝ်းမိင်း ၊ တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ၊ ပဵၼ်ၶီႈႁၢၵ်ႈသွင်ႁူၼ်သေ လႆႈမႃးၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃမိူင်းထႆး။

ၶၢဝ်ႇသူတ်ႇထႆး  khaosod တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019  ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 11 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၽိတ်းတၢင်းၵိၼ်/ မဝ်းမိင်း -တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ- တွင်ႉၸဵပ်း 39 ၵေႃႉ လႆႈမႃးၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃလူင် ၸေႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ေၸႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် မိူင်းထႆး ။


นายจรูญ สร้อยจิต ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈထိုင် ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ ႄမႈႁွင်ႈသွၼ် ဝႃႈ - ၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢဝ်း ဝလႅင် လုၵ်ႉတင်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင် မိူင်းတႆး ဢၼ်လႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈမႆႉလၢၼ်း ၸေႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈေသ ၶဝ်ႈမႃးယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ယူတ်းယႃတူဝ် တီႈ ရၢၼ်ႇၽၵ်းတူမႆႉလၢၼ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ်ပႂ်ႉဝႆႉ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းထႆး ႁပ်ႉလုမ်းလႃးဝႆႉသေ မီးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ဢိၵ်ႇတင်းလုၵ်ႈသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈယူတ်းယႃ ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၊ သေယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈသိုပ်ႇသူင်ႇမႃးတီႈ ႁူင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ ။ ၸိူဝ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈ မီး 39 ၵေႃႉ ( ၽူႈၸၢႆး 37 ၵေႃႉ ႄလႈ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ) ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် ၊ မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ မဝ်းမိင်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လိုမ်းတူဝ် ၊ မၢင်ၸိူဝ်း တူၼ်ႉႁၢၵ်ႈ ၊ တွင်ႉၸဵပ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈပဵၼ်မႃးတႄႉၸိုင် တီႈသူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈသိတ်ႇဝႆႉ ယႃႈယႃၶႃႈမူင်းမႅင်း ဢၼ်ၸၢင်ႈမႃးယႃႉ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၶဝ် ။ သူၼ်ႁႆႈၼႃးၶဝ်သမ်ႉ မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼမ်ႉႁွင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း ။ ပေႃးၾူၼ်တူၵ်းမႃးၵေႃႈ ထၢတ်ႈဢၼ်ပႃးၼႂ်းယႃႈၶႃႈမႅင်းၼၼ်ႉ ပႃးမႃးၸွမ်းၼမ်ႉၾူၼ် ဢၼ်လႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ် ၵိၼ်ၺႃးၼမ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်သွင်ႁူၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။

ႁူင်းယႃပၢင်မၢၵ်ႇၽႃႈ  ၶတ်းၸႂ်လုမ်းလႃးယူတ်းယႃပၼ်သေ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ထႅင်ႈသွင်ဝၼ်း တေႁၢႆၶႅၼ်းၵႂႃႇယူႇ  လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းထႆး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။
.


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.