ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတႆး 4 တူၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး 6 ၵေႃႉ လႆႈႁပ်ႉသူးယုၵ်ႉယွင်ႈ လွင်ႈပွင် ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽႄႈ သႃႇသၼႃႇ

ၸုမ်း Media Council for Buddhism မိူင်းထႆး ၶတ်းလိူၵ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိ်ူဝ်းဢၼ်ၶတ်းႁႅင်း ၶိုင်ပွင်ပိုၼ်ၽႄပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၼႂ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်သူး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  Cija Jakra Award

ပၢင်ပွႆးမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ဝႂ်ယွင်ႈယေႃးၵုင်ႇမုၼ်ထိုင် ၽူႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉပိုၼ်ၽႄသႃႇသၼႃႇပုတ်ႉထၸဝ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈသူၼ်လူင်ပုတ်ႉထမူၼ်းထူၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၼၶွၼ်းပထူင်ႇ မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ။ မီးသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း 7 ၸိုင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်း မၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းဢိၼ်ႊတီးယိူဝ်း ၊ မိူင်းၼီပႃးလ် ၊ လၢဝ်း ၊ ဝႅတ်ႇၼမ်း ၊ ၵမ်ႇပူႊၶျႃး - ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ 380 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးႁပ်ႉသူး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးပႃး သင်ႇၶႃႇတႆး ( 4 ) ၸဝ်ႈ ႄလႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ( 6 ) ၵေႃႉ ။


ၸိူဝ်းၼၼ်ႉတႄႉၸိုင် ၸဝ်ႈၶူးလူင် တေႇဝိင်ႇတ ၵျႂင်းၵၢင်ႉမေႃႇ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၊ ၸဝ်ႈၶူး ၺႃႇၼေႃးပႃႇသ ၵျႂင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၶူးသုၶမိင်ႇတ ႁွင်ႉ ၸဝ်ႈၶူးသုၶမ်း ဝတ်ႉလွႆတိုင်းၶမ်း ဝဵင်းမူႇၸေႈ ႄလႈ ၸဝ်ႈၶူး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၼုမ်ႇလႅင်း ထမ်ႇမသႃႇရ ဝတ်ႉၵျႂင်းမႁႃႇထမ်ႇမိၵႃႇရႃႇမ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ။
ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵေႃႈ တေမီး ပေႃႈဢွၵ်ႇၸၢႆးမွင်ႇထုၼ်း ၊ ႄမႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျႃႉၸိင်ႇၶဝ်ပူႇဢွၵ်ႇ ဝဵင်း လိူဝ်ႇ ၊ လုင်းၸၢႆးပၢၼ်းသႅင် ၽွင်းလူင်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၊ လုင်းၸၢႆးသႅင်မိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းၶႅၵ်ႇ လီပၢင်ၸႃႉပီႈၼွင်ႉတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၊ ႄမႈထဝ်ႈ ဢၢမ်ၼူၼ်း ( ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ် ) ႄလႈ ႄမႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်း သႂ်သႂ်သႅၼ် ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸဝ်ႈၶူးၼုမ်ႇလႅင်း ၸဝ်ႈဢၼ်လႆႈႁပ်ႉသူးပွင်သႃႇသၼႃႇ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ သူးၼႆႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် လႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႄလႈၵူၼ်းႁိူၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ် ၶတ်းႁႅင်းၶိုင်ပွင်ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇ သၼႃႇမႃး ၊ ၸိူဝ်းဢၼ် လူႇတၢၼ်းထၢပ်ႈၵၢမ်ႇ/ၵမ်ႉထႅမ်ပႃႇရမီႇ ၼႂ်းလွင်ႈသႃႇသၼႃႇမႃး ၊ တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆၵေႃႈ ၵႆႉလႆႈၸွႆႈထႅမ်ၸတ်းၵၢၼ် ပၢင်ပွႆးဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသႃႇသၼႃႇမႃးလၢႆလၢႆပၢင် ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်ထႆးသေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ႁပ်ႉသူးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 


ႄမႈြသႃႇ ၼၢင်းသႂ်သႂ်သႅၼ်ၼႆၵေႃႈ လၢတ်ႈႄၼၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မၼ်းၼၢင်းလႆႈၵႂႃႇၸွႆႈ ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၸဵမ်ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းသေ ၸတ်းပၢင်ြတႃး မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီပၢႆ ၊ ပဵၼ် သူး ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတီႈမိူင်းထႆး ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၊ ယူႇတီႈၼၢင်းယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပဵၼ်ဢၼ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸူမ်းသိူဝ်းတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။  


ဝၢႆးသေ ၶဝ်ၸဝ်ႈၵႂႃႇႁပ်ႉသူး Cija Jakra Award တီႈ ၼၶွၼ်ႊပထူင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉမႂ်ႇ သႃႇထုပရတိတ်ႇ ၵုင်းထဵပ်ႈၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ႄလႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၵုင်းထဵပ်ႈ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်သိုပ်ႇႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ၸူမ်းယုၵ်ႉယွင်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်းၶေႃႈသင်ႇသွၼ်ထမ်းြတႃးတီႈ တူၼ်ႈၸဝ်ႈၶူး ၶဝ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႈ ။
.
Photo:
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
09/07/2019
.

#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.