ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တၢင်ႉယၢၼ်း တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 5 ၵေႃႉ ဢၼ်ထွတ်ႇၶူဝ်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉႁႅမ်မၼ်းၼၢင်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း 7 ၵေႃႉ  ထွတ်ႇၶူဝ်းၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပေႃႉထုပ်ႉပေႉၵိၼ်မၼ်းၼၢင်း၊  တီႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ် ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉသေယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ် တိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းဝႆႉ ၼၢင်းယိင်း 5 ၵေႃႉ  ၊ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈဝႆႉယူႇ ။ 

ၸၢႆးႁၢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ဝၼ်းထိ 9 ၼႆႉလႆႈၵႂႃႇတူၺ်းတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တၢင်ႉယၢၼ်း ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်တိၺွပ်းဝႆႉလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်း 4 ၵေႃႉ ၊ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 10 သမ်ႉ ၶိုၼ်းတိလႆႈထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ။ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် တိုၵ်ႉၸွပ်ႇၸၢမ်းသွၵ်ႇႁႃယူႇ ။ ၼႂ်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႆႇတိလႆႈၼၼ်ႉ  ပႃးႁူဝ်ၼႃႈၶဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢေးလူင် ဢႃႇယု လႆႈ 19 ပီ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႄႇ လင်ၼိုင်ႈ ၊  ၶဝ်ပဵၼ်ၸုမ်း  WY ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၊  ဝၢႆးသေ ၶဝ်ပေႃႉႁႅမ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 14 ပီ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းသႅင်မွၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶူးသွၼ်ၶဝ် ႁွင်ႉပႃးၵူၼ်းလူင် 2 ၽၢႆႇ ႁႂ်ႈမႃးယွမ်းၼွမ်းၵၼ်ႇတေႃးသေ ယဝ်ႉယႃႇၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၸုမ်းၶဝ်ပေႃႉႁႅမ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၵႃးၵေႃႉလဵဝ် ၊ ယင်းမီးထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉလႄႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်တိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၊ ယမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် လႆႈဢဝ် တၢင်းၽိတ်းတီႈၶဝ်ဝႆႉ မီးယူႇ 4 လွင်ႈ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ်တေၺႃးတၢမ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆတႄႉ ပႆႇပႃႈႁူႉၼႆယဝ်ႈ ။ 


မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ တီႈတႄႉမၼ်း ၶဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်ပႃးထႅင်ႈတၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶွမ်ႇပိဝ်ႇတိူဝ်ႇ ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ပေႃႉႁႅမ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး ယင်းပၢႆပေႃႉထႆႇဝီႇတီႇဢူဝ်သေ ပိုၼ်ၽႄထႅင်ႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆ တေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၸႅတ်ႈသေးထႅင်ႈၼႆယဝ်ႈ ။
ၸၢႆးႁၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်လႆႈပေႃႉႁႅမ် ၼၢင်းသႅင်မွၼ်းၼၼ်ႉ တီႈတႄႉမၼ်း ဢမ်ႇ ၶိုၵ်ႉၶၢႆးသင် ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးသွင်ၸၼ်ႉ ၊ မိူဝ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉမီးယူႇတႂ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၶဝ်သမ်ႉယူႇၼိူဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းသေ ထွၵ်ႇၼမ်ႉလူင်းမႃး ၊ ယိင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉႁႅၼ်တူၺ်းလႄႈ ၸူးဝႃႈတူၺ်းၼႃႈၶဝ်ၼႆသေ ၶိၼ်းမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇၺႃးၶဝ်တီႈၵုင်းပႃႇပႅၵ်ႇ  သေယဝ်ႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ပေႃႉႁႅမ်ပၼ်မၼ်းၼၢင်း ၊ ထွတ်ႇပႅတ်ႈၵူၼ်  မၼ်းၼၢင်းသေ ဢဝ်ၶႅပ်းတိၼ်ပေႃႉပၼ်ၼႃႈမၼ်းၼၢင်း ။ၸိူဝ်းၶဝ်ဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈတေဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၼႆလႄႈ ၼၢင်းသႅင်မွၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈၽႂ်၊  မိူဝ်းႁိူၼ်းသေ ၼွၼ်းယူႇၼႂ်းၽႃႈ ၊ မႄႈၶဝ်ထၢမ်ၵေႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင် ၊ ထိုင်မိူဝ်ႈပႃႈၶဝ် ဢဝ်ၶလိပ်ႉဝီႇတီႇဢူဝ်ႇမႃးၼႄၶိုၼ်းမၼ်းၼၢင်းသေ ၸင်ႇထၢမ်လႄႈ မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ တင်းႁွင်ႉႁွင်ႉႁႆႈႁႆႈသေ လၢတ်ႈၼႄ  လွင်ႈပိူၼ်ႈပေႃႉမၼ်း ၊ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁၼ်ႁွႆးၸဵပ်းသေ ယူတ်းယႃပၼ်မၼ်းၼၢင်းၼႆယဝ်ႈ ။ၸၢႆးႁၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းပေႃႈမႄႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇ လုၵ်ႈလၢင်း/ လဵင်ႉလူလုမ်းလႃး ႁႂ်ႈၶဝ်ၵေႃႉယႂ်ႇမႃးၵူၺ်း ၊ တေလႆႈသင်ႇသွၼ်ပႃး  ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၊ ယဵၼ်ႇငႄႈလၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈသေၵွၼ်ႇ ။ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးယႂ်ႇလူင်တႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉလႄႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo:
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/07/2019
.
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.