ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵဵင်းမႆႇ လူင်းၸႅတ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ ၊ တိလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 60 ပၢႆ

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၶဝ် လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈထတ်းထွင်တူၺ်း ဢွင်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ တိၺွပ်းဝႆႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ၊ ၼၢႆးၸၢင်ႈၽူႈၸၢင်ႈၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်း  11 ၵေႃႉၵေႃႈ လႆႈ ၺႃးတၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၸွမ်း ။
  

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ ၽူႈၵုမ်းၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ေၸႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸေႈတွၼ်ႈဢၼ်မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼမ်တွၼ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်လႆႈဢၼုယၢတ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် 5 သႅၼ်း-  မီးယူႇ 134,870 ၵေႃႉ ။ ၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၊ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ လဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း၊ ၶၢႆဢႃးႁၢၼ်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၼမ်ႉသူမ်ႈၸဵမ်းဝၢၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်လႄႈ ၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃထတ်းထွင်သပ်းသေးတူၺ်းၸိုင် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈၽူႈၸၢင်ႈမၢင်ၵေႃႉၼႆႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းၸွမ်းမၢႆမီႈ လွင်ႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ် ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၶဝ်လႆႈတိၺွပ်းပၼ်တၢမ်ႇဢမုတၢင်းၽိတ်းႁင်းၼၢႆးၸၢင်ႈ 11 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁပ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇမီးဝႂ်ၼၼ်ႉ မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် / ၸႂ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မၢႆမီႈ ႁၢမ်ႈႁေႉဝႆႉ ၼၼ်ႉသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး လႆႈတိၺွပ်းဢဝ်တၢင်းၽိတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း 61 ၵေႃႉ ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇမီးဝႂ်ႁႅင်းၵၢၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မၢႆမီႈဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ် ၶႂ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထိုင် ၽူႈၸၢင်ႈ / ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ဝႃႈ - ပေႃးၸႂ်ႉ လုၵ်ႈလဵင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်မီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႆၸိုင် တေၸၢင်ႈၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း တႄႇဢဝ် 10,000-100,000 ဝၢတ်ႇ တေႃႇလုၵ်ႈလဵင်ႉ 1 ၵေႃႉ၊  ပေႃးၵမ်းၵမ်းႁဵတ်း ၽိတ်းထႅင်ႈၸိုင် တေလႆႈတူၵ်းၶွၵ်ႈ 1 ပီ လႄႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း 50,000-200,000 ဝၢတ်ႇ ၊ တေဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢင်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တႃႇ 3 ပီ ၼႆယဝ်ႈ ။ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်မဵဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႆၵေႃႈ ေတလႆႈၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း တင်ႈတႄႇ 5,000-50,000 ဝၢတ်ႇ ၊ ၶႂ်ႈႁူႉထႅင်ႈႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ ၽၢႆႇၸတ်းႁႃၵၢၼ်ၵဵင်းမႆႇ မၢႆၾူၼ်း 5311 – 2911 ထိုင် 4 Line ID : @doecmi ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ၶဵင်ႈႁုတ်ႉမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ၼႃႇမႃးလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉသေ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၼႆႉ မီးၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ / ၽူႈႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 1 ပၢၵ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႄၼၵၢင်ၸႂ် တိူင်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၊ ႁႂ်ႈလႆႈယွၼ်ႇယၢၼ်း ပၼ်မၢႆမီႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႃႈတီႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉၶဝ်ၽွင်ႈ ။ ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၽူႈႁပ်ႉမဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ - မီးၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၼႆသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းမၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်မၢင်မဵဝ်းၼႆႉသေ ႁႃၵဵပ်းၵိၼ်ငိုၼ်း ။ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈၽိတ်းတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် / ၼႃႈၵၢၼ်ပိူင်ႈပႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်းၵူၺ်းၵေႃႈ ဝႃႈတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၊ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈၵႂႃႇလုမ်း တေလႆႈ ပၼ်ငိုၼ်းၼႆႁေ ယွၼ်းဢဝ်ငိုၼ်းတီႈႁႅင်းၵၢၼ် ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ႁဵင် ၊ ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ။ ယွၼ်ႉၼႆ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းလူင်းၵၢၼ် ၊ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ်ႁဵတ်းၼႆႉ ၵူၼ်းထႆးၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်း ၊ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵေႃႈ ၶဝ်ယွၼ်းၵႃႈႁႅင်းသုင်ၼႃႇ ။ ပေႃးဢမ်ႇယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်မၢႆမီႈသေ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းမႃးႁႃလွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်းၸိုင် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် တေဢမ်ႇမီး ၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းယူႇတီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ တေလႆႈလိုဝ်ႈပႅတ်ႈၵမ်ႈၼမ် ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွႆႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ် ပျသၼႃႇတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလွင်ႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

လိၵ်ႈဢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်တႅမ်ႈတၢင်ႇတုၵ်းယွၼ်းၼၼ်ႉ ၼၢႆႊသူၽၶျႆႊ ဢဵမ်ႇသုဝၼ်း ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵဵင်းမႆႇ ၵေႃႉမႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတၢင်ႇလၢတ်ႈပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢၼ် ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo:#chiangmainews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
11/07/2019
.
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.