ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈလၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတၵ်ႉယမ်ၵႃႇရဝမၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ်

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ၵူႈပီပီၼႆၸိုင် တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ လၢႆတီႈလၢႆတိူင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တၵ်ႉယမ်ၵႃႇရဝ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် / ဝၢင်းတူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ်တႃႇၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူႇၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ၼႂ်းၵႃႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ် 9 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈလူႇသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ၼႆၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ၶွပ်ႈၶူပ်ႇထူၼ်ႈပီ 72 မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸုမ်းလုၵ်ႈၸုမ်းလၢၼ် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်မိူင်းပွၼ် ၼႆၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၶုပ်ႉၵွမ်းၼွမ်းၼွပ်ႇ ဝၢင်းပၼ်တူင်ႇမွၵ်ႇမွင်ၸႂ် တၵ်ႉယမ်ၵႃႇရဝ မၼ်းၸဝ်ႈ တီႈၵွင်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ။ လုၵ်ႈလၢၼ် ၸိူဝ်းမႃးၵႃႇရဝ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸိုင် တေမီးၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉလူင် - ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ ႄလႈ မေးၼၢင်း ပႃႈတွင်းတွင်း လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇထေး ၸဝ်ႈတွင်းတိၼ်ႇ လၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်မျၢတ်ႈ ႄလႈ လိၼ်မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈယိင်းယိင်းၼၼ်ႇတႃႇမွင်ႇ ၸဝ်ႈယိင်းယိင်းမူဝ်ၶမ်း ဝိၼ်းပျေႉၽဵဝ်း ဝိၼ်းပျေႉမူဝ်း ၼၢင်းသီရိဝိၼ်း ႄလႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇၼွႆႉၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ


ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးလူင် ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထီး ႄလႈ ၸဝ်ႈႄမႈ ၼၢင်းၸိင်ႇဢုသေ  ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1907 ၼီႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈ 5 ဝၼ်းထိ 31 / မၼ်းၸဝ်ႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလုၵ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ တီႈတူၼ်ႈတီး  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ် ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႈၵၢၼ် ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈ ဝဵင်းဝၢၼ်ႈမေႃႇ (ပမေႃႇ)
ထိုင်မႃး ပီၶရိတ်ႉ 1928 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 6 ဝၼ်းထိ 20  ၽွင်းမိူဝ်ႈ ဢႃႇယု မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈ 21 ၼၼ်ႉ လႆႈပုတ်ႈဢဝ်ဢွင်ႈတီႈ ပေႃႈမၼ်းၸဝ်ႈသေ  ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းပွၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈႄတႇ ၼႃႈႁေႃတေႃႁိူၼ်းၸွမ်း ၸဝ်ႈၶိၼ်ႇတွင်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၾႃႉလူင် မိူင်းမိတ်ႈ မီးလုၵ်ႈ လၢင်းႁူမ်ႈၵၼ် 4 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းပၼ် ၸဝ်ႈသိူဝ်ႁူမ်ႇ ၸဝ်ႈၵၢႆႇၾႃႉ ၸဝ်ႈသုၼၼ်ႇတႃႇ ႄလႈ ၸဝ်ႈမျိၼ်ႉၵျီႇ   မေးၼၢင်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈၶိၼ်ႇတွင်းၼၼ်ႉ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈပီ 1945


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵျၢင်ႉတၢင်းၵမ်မၼ်းၸဝ်ႈသေ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးၶုၼ်တႆး ႁိုဝ် ၸဝ်ႈသႅင်မိူင်း တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈသူင်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈလဵၼ်ႈႁႅင်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ၽၢႆႇပိတ်ႉတေႃႇမၢၵ်ႇၼင် ပေႃႉတိၼ်းၼိတ်ႉသ် ဢမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ဢမ်ႇဢူမ်ပု ပဵၼ်ၽူႈၼပ်ႉထိုဝ်ပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ ၵၢၼ်လူႇ ၵၢၼ်တၢၼ်း သူင်မိုတ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းၽဵင်းၵႂၢမ်း မေႃႁႆႇတိင်ႇသၢမ်သႃႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၶိူင်ႈတူႇရိယႃလၢႆသႅၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ် ဢဝ်ပၢႆးသၢႆႊပၢၼ်မႂ်ႇ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႈ ။ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းမႃးၼၼ်ႉၸိုင် ပဵၼ်ၽူႈသၢင်ႈလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈပဵၼ် ၽွင်းလူင်တီႈၵိူဝ်းၵုမ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမိူင်းသၼ်လွႆ ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႇမတီႇသၽႃးတႅၼ်းၽွင်း ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ၵေႃႇမတီႇ ၽၢႆႇတႅမ်ႈပွင်ပၵ်းပိူင်ၽၢႆႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ


ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 1947 ၼီႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်လူင် သၽႃး တႅၼ်းၽွင်း ပွင် ဝၢၼ်ႈပွင်မိူင်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈယိုဝ်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၽွမ်ႉၵၼ်တင်း ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်းလႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် 17 ၵေႃႉ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇ သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းဝၼ်းထိ 20 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 1947 ၼီႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ဢႃႇယု တိုၵ်ႉလႆႈ 41 ပီ


တဝ်ႈလုပ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢဝ်ဝႆႉတီႈၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၸဝ်ႈၾႃႉ တီႈမိူင်းပွၼ် ထႅင်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈ ဢဝ်ဝႆႉတီႈ ၶုမ်ပႃႇႁဵဝ်ႈၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢႃႇသႃႇၼီႇပဵၵ်ႉမၢၼ်ႇ တီႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ
.
Photo:#Sai Khur Khur #seniorgeneralminaunghlaing 
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/07/2019
.
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.