ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈ တႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

ပၢင်ၵုမ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈတႃႇပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 21 လႄႈ 22 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်း ။

ၶူးၼေႃႇၶမ်း ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းလႅင်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၶဝ်ႈႁုမ်ႈ ပၢင်ၵုမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်းပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႆး ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇတႆး လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် သေယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ် တႃႇတေၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ဢၼ်သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ ။ 


မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပေႃးလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃၵပ်းသၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေပဵၼ်ႁႅင်းႁူမ်ႈၵၼ် တင်းတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၊ တၢင်တူဝ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႆးသေ ၵႂႃႇႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ၊ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈပွင်ပၵ်းပိူင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ပိူင်ယုၵ်းယၢင်ႇ Draft of Law သေ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈ ပၢင်ၵုမ်သၽႃးတႅၼ်းၽွင်း ၊ တၢင်တူဝ်တႆးသေ တႃႇတေၵႂႃႇဢုပ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


င်ၵုမ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းသေ ၸဝ်ႈလႅင်းသႂ်ႇ ထုင်ႉပၢင်ႇလႅင်းသႂ်- ၼမ်ႉၸၢင် ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼမၼ်း ။  မီးၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းသင်ႇၶႃႇၸၼ်ႉၸွမ်ၸိုင်ႈတႆး ၊ ၽူႈတၢင်တူဝ် ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး ၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆးတင်းလူင် ၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၊ ၸုမ်းႁုၼ်ႈမုၼ်းလႅင်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇၽေႇ ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း ၊ ၶူးလူင်ၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ၊ မႄႈၶူး ၶိူဝ်းသႅၼ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ၸွမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းထိ  1 ၵူၺ်းလႄႈ ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇတႆးၶဝ်  ပႆႇပႃႈၶဝ်ႈပႃးတင်းသဵင်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်းၼႃႈ တေသိုပ်ႇမီးပၢင်ၵုမ်ၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းလႄႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တၢင်ႇမူႇတၢင်ႇၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၵူႈတီႈတီႈလႂ် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵူႈတီႈလႂ်ၼႆၵေႃႈ တေၶဝ်ႈပႃးမႃးၸွမ်းယူႇၼႆယဝ်ႈ 
.
Photo:#
Laung Laung Tai

#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.