ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵမ်ႉထႅမ်လွင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်တၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ


ၶၢဝ်ႇထႆး Thai Pbs  လႄႈ mananger online ၶဝ်တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 23 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ( ၵရဵၼ်ႇ ) (Karen Thai Group) KTG  ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းထႆး လႄႈ Karen Peace Support Network (K.P.S.N)  မိူင်းဢမေႇရိၵႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်တၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢႆလၢႆၵေႃႉ ။


ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵရဵၼ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း / ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်း ၸေႈမိူင်းယၢင်း (ၵရဵၼ်ႇ) လႄႈတင်း ၸႄႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၊ ၶီႇၼဵၵ်းပေႉၵိၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း (ၵရဵၼ်ႇ) ၶဝ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 4 သႅၼ် ၊ ၼၢင်းယိင်းၶဝ်ၵေႃႈ  ၺႃးလူလၢႆပေႉၵိၼ် ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်း  ပႅတ်ႈယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၶဝ် မီးလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပၼ်တၢမ်ႇထိုင် ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ၊ ၵႅမ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သူဝ်းဝိၼ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၸၢဝ်းယၢင်း (ၵရဵၼ်ႇ) ၶဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း တေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA  လွင်ႈၵိုတ်းယိုဝ်းတူဝ်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ ၊ ၶဝ်သူင်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းလိၼ်မိုင်းယၢင်း (ၵရဵၼ်ႇ) ၶဝ်ထႅင်ႈ တင်းၼမ် ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်ၶေႃႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်လႄႈ ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈပၼ် ။  လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈၼႆႉ မၼ်းပႃးလူၺ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ၵွပ်ႈၼႆ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူႉထိုင်ၵၼ်သေ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁပ်းဢိုတ်းႁၢမ်ႈႁေႉ လွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈၸိုၼ်းယၢမ်း သူင်ႇမိူဝ်းၶၢႆပၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။
.
Photo:#ThaiPbs
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
24/07/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.