ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းတၢႆသေ ၵႂႃႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းတေႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ


ၶၢဝ်ႇထႆး ၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် ႄလႈ ထႆးရတ်ႉၶဝ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶၢႆႉမႂ်ႇ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸေႈဝဵင်း - ဝဵင်းႁႅင် မွၵ်ႈပၢၵ်ႇပၢႆ  ဢွၼ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၺႃးပလိၵ်ႈႁၢၼ် တမ်ႇရူတ်ႇထႆးယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉသေ  မႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇၼႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸေႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ။ 


ၽူႈတၢင်တူဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ-  လၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ - ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ်ပွၵ်ႈမႃးသေ မႃးၺႃးပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ ၊ တမ်ႇရူတ်ႇၶဝ်ၼေးဝႃး ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတမ်ႇရူတ်ႇဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းၶိုၼ်းေသ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလႃးႁူႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ( ၸႃႈၸိုဝ်း ၸႃႈဢေႃႉ ) ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၊ တမ်ႇရူတ်ႇပၢႆၼေးဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈတေႉမၼ်း ၽူႈတၢႆဢမ်ႇလႆႈမီးၵွင်ႈၼႂ်းမိုဝ်း ၊ ဝၢႆးေသမၼ်းၺႃးယိုဝ်းယဝ်ႉ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈမိူဝ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈမႃးႁၼ်ၶိုၼ်း တမ်ႇရူတ်ႇသမ်ႉဢဝ်တူဝ် ၽူႈၺႃးယိုဝ်းၶၢႆႉတီႈသေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၵွင်ႈယၢဝ်းလဝ်းၼိုင်ႈမႃးတမ်းဝႆႉႁိမ်းမၼ်း ။ မိူဝ်ႈမႄႈၽူႈတၢႆ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇၸူးလုၵ်ႈၸၢႆး သမ်ႉထိုပ်ႇဢွၵ်ႇပႅတ်ႈသေ ဢဝ်တိၼ်ပိတ်ႉမၼ်းၼၢင်း လႄႈ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊ ၽူႈတၢႆၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သင် ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁေဝႆႉလႄႈ ၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၸွပ်ႇၸၢမ်းသပ်းသေး လွင်ႈတေႉမၼ်းေသ ႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းတြႃး ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ယင်းတုၵ်းယွၼ်းထႅင်ႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉပႅတ်ႈၸုမ်းတမ်ႇရူတ်ႇ ဢၼ်ယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တၢႆ ၊ ႁႂ်ႈၽွတ်ႈၸုမ်းၵူတ်ႇထတ်းသပ်းသေး ဢၼ်ဢမ်ႇၸပ်းၽၢၵ်ႇၽၢႆႇလႂ် ၊ ႁႂ်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်သၢၵ်ႈသေႇႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ႄလႈ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈဝဵင်းၵေႃႈ ႁပ်ႉထွမ်ႇဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းပၼ် ၸွမ်း ၼင်ႇတြႃး ၽဵင်ႇပဵင်းတီႈသုတ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉတိူင်း ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် မၢႆ - 5 ၵေႃႈ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း တွင်ႈထၢမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တႃႇတေတႆႇငိူၼ်ႈလွင်ႈပဵၼ်တေႉမၼ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽၢႆႇပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇဝဵင်းႁႅင်လၢတ်ႈဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် 6 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႃးၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း လွင်ႈၽိတ်းမၢႆမီႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ သမ်ႉလႆႈႁၼ်ၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႇၶိူင်ႈမႃး ၊ ၵေႃႉၼင်ႈ သွၼ်ႉတင်းလင် သမ်ႉယိပ်းၵွင်ႈယၢဝ်းဝႆႉႄလႈ ၸိသင်ႇႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတမ်ႇရူတ်ႇသွင်ၵမ်းလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇလႆႈယိုဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၊ 


ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလွမ်ႉႁွပ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ ဢဝ်ၶွၼ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ၊ ဢဝ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ထိုမ်ႈသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတမ်ႇရူတ်ႇသွင်ၵေႃႉ လႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃ ယဵပ်ႉ 10 ၶဵမ် ၊ လူတ်ႉၶိူင်ႈ လူတ်ႉၵႃးၶဝ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ထုပ်ႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းထႆးၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၸင်ႇထွႆၵႂႃႇ ။ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼၼ်ႉ တီႈတေႉမၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်ပၢႆႈလွတ်ႈယူႇဝႆႉ  ၊ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဝၢၼ်ႈၼႃးဝၢႆၶဝ် ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ႁၼ်မီးယႃႈမႃႉ ႄလႈတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမိုဝ်းမၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo:#thairath #mgronline #chiangmainews

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.