ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ယိင်းသၢဝ်တႆး လႆႈႁပ်ႉသူးၽူႈထုၵ်ႇၸႂ်ၼမ်တီႈသုတ်း တီႈပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်းမိူင်းၶႄႇ


ယိင်းသၢဝ်လုၵ်ႈမႄႈတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ဢႃႇယု 26 ပီ ဢၼ်လႆႈတၢင်တူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶေႉၶဵင်ႇ ပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်း / ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ - (သႁၢႆဢိူၺ်းလီၵူႈမိူင်းမိူင်း) Miss Friendship International ပီ 2019 ၼီႈ မိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉသူးရၢင်းဝၼ်း Miss Congeniality Award - Miss Popular Vote ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ မီးၽူႈထုၵ်ႇၸႂ်သူင်ၵျိူၵ်ႈ ၼမ်တီႈသုတ်း ။


ပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းလဝ်း / ၼၢင်းႁၢင်ႈလီ (သႁၢႆဢိူၺ်းလီၵူႈမိူင်းမိူင်း )Miss Friendship International ၼၼ်ႉ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းၶျဵၼ်ႇတူး Cheng Du ၸေႈမိူင်း သီၶျႂၼ် Sichuan မိူင်းၶႄႇ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 17 ထိုင် 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ။ မီးၽူႈၶဝ်ႈၶေႉၶႅင်ႇၼၢင်းလဝ်း တင်းသဵင်ႈ 60 ပၢႆ ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသူးလၢႆလၢႆသႅၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ သူးၼၢင်းလဝ်းဢိူၺ်းလီ Miss Friendship ထိ 1/ ထိ 2 /ထိ 3  သူး National Costume Award သူးၾိင်ႈထုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ယိင်းသၢဝ်တႆး ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း သမ်ႉႁပ်ႉလႆႈသူး ၽူႈထုၵ်ႇၸႂ် မီးၼမ် ။


ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉသူး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ သူးဢၼ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၼပ်ႉသွၼ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈ ၽူႈဢၼ်လႆႈမၢႆၵၢင်ၸႂ် vote ၼမ်တီႈသုတ်း ဢၼ်ပၼ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ်လႆႈၼႂ်းဢိၼ်ႊတိူဝ်းၼႅတ်ႇ ။ ယွၼ်ႉၼႆ ၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီထိုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပီႈၼွင်ႉ ၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ၸွႆႈသႂ်ႇ vote သေ ပၼ်ႁႅင်းမၼ်းၼၢင်း ။ ၶွပ်ႈၸႂ်ယိၼ်းလီ တင်းပေႃႈႄမႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽူႈႁၢင်ႈၶိူင်ႈတႅင်ႇတူဝ်ၸွႆႈႄလႈ ၽူႈၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ၵူႈၽၢႆႇၵူႈပႃႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ - ႁူမ်ႈဝႃႈလႆႈတၢင်ႇတူဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ ၵႂႃႇၶေႉၶႅင်ႇသေတႃႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေႁူႉၸၵ်းတႆးၼၼ်ႉ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းပႃးတင်းၶူဝ်းၼၢင်းၼူၵ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၾိင်ႈထုင်းတႆးသေ ၵႂႃႇၶေႉၶႅင်ႇၸွမ်း။ သူးရၢင်းဝၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၽိုၼ်ယွင်ႈၵုင်ႇ ၊ လႆႈသၢႆဝၢႆႈလႅင်ႈ ၊ လႆႈႁုၼ်ႇၵႅဝ်ႈ မၢႆတွင်း ပၢင်ပွႆး ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈလၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင် ၊ လႆႈယူႇၵိၼ်ၸွမ်းၼၢင်းသၢဝ်တၢင်ႇမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇပီႈဢွၵ်ႇၼွင်ႉပဵၼ်လႄႈ လႆႈဢိူၺ်းၵေႃႉမႂ်ႇ ၊ လႆႈႁၼ်ပိူၼ်ႈၶပ်းၶိုင်ပၢင်ပွႆး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉယႂ်ႇလူင် မီးပၵ်းပိူင်လီလႄႈ လႆႈတူဝ်ထူပ်းလီတေႉတေႉၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၼၢင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၶေႉၶႅင်ႇပွႆးလိူၵ်ႈၼၢင်းငၢမ်း Miss All Nation တီႈဝဵင်း ၼၢၼ်ၸိၼ်း မိူင်းၶႄႇသေ လႆႈႁပ်ႉသူး Miss Eco Tourism  ႄလႈ သူး Miss Miao Yu  သွင်ဢၼ် ၊ ပေႃးပႃးပီၼႆႉ ၼႆၸိုင် လႆႈႁပ်ႉသူးတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း တင်းသဵင်ႈ 3 ဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ ။ မၼ်းၼၢင်း မီးတၢင်းသူင်ဝႃႇသၼႃႇ ၶူင်ႈဢွၵ်ႇ / ဢွၵ်ႇမႅပ်ႇ Design လွင်ႈၼုင်ႈတၢင်းမႆသေ ယိူင်းဢၢၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၵ်ႇမႅပ်ႇ Designer ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ  ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ် designer ဝႆႉယူႇ ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ၽူႈတၢင်တူဝ် ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်းတႆး Shan State Health Ambassador ႄလႈ ၵႆႉၵႆႉ လႆႈၵႂႃႇၸွမ်း ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇသေ ၵႂႃႇပၼ်တၢင်းႁူႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႈ ။
.
ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း လုင်းၸၢႆးလႃႉၵျေႃႇ ႄလႈ ပႃႈၼၢင်းသႅင်သႃႇၶဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ  လႆႈႁပ်ႉၶူး ပၢႆးပိုၼ်းတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ  
.
Photo:#Nang Mwe Kham

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.