ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၵဵဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်း

ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၸွမ်းၵိဝ်ႇၵၢင်ဝဵင်းလၢႆလၢႆတီႈ ။

ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇပွင်ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း - ၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ် ၸိုဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်း ပေႃးတေလႆႈမီးၸိုဝ်ႈ ဢၼ်တႅတ်ႈၼႅတ်ႈ မီးပၵ်းမီးပိူင် ၊ ႁႂ်ႈပေႃးပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဢၼ်ၵိုင်ႇလႅပ်ႈၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းတႆးၼႆသေ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼမ်ႉလၼ်ႈ 15 ၵေႃႉ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉတႃႇတေႁဵတ်းပၢႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼီႈ ၊  ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈႁႃသူၼ်းတုမ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈထဝ်ႈၼႃး ၊ သင်ႇၶႃႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃး ၊ ပႃးၸဵမ် ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၊ ၽၢႆႇလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း လႆႈပူၵ်းတင်ႈ ပၢႆႉတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 2 ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ပီၼႆႉသေ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉသမ်ႉ လႆႈပူၵ်းတင်ႈထႅင်ႈ ပၢႆႉၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၼႆယဝ်ႈ  

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼမ်ႉလၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ တင်းမူတ်းမီး 11 ပွၵ်ႉ လႄႈ 5 ဝၢၼ်ႈ ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် / သဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇ ပႃးၸဵမ်တၢင်းၸွမ်းၵိဝ်ႇ ၸွမ်းငႅၵ်ႈလႄႈ ပၢႆႉၸိၼႄ တၢင်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ႁိမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းပၢႆႉ တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 202 သဵၼ်ႈ ။ ယၢမ်းလဵဝ် တိုၵ်ႉယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇပုၼ်ႈတႃႇသဵၼ်ႈတၢင်း 72  သဵၼ်ႈၵူၺ်း ။ ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တႃႇတေႁဵတ်းပၢႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်းပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းမႃးႁွမ်းၵၼ် ၊ ပႃးတင်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် တီႈႁဵတ်းၵၢတ်ႇမႂ်ႇ လႄႈ ငိုၼ်းလိူဝ်တီႈပူၵ်းပွင်လွင်ႈၼမ်ႉထူမ်ႈ ဢၼ်လၢႆတီႈလၢႆဝဵင်းလူႇမႃးပၼ် ။ တေသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပူၵ်းတင်ႈသႂ်ႇပၢႆႉ ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸၢႆးသၢမ်လႅင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ဢၼ်လႆႈသႂ်ႇပၢႆႉၸိၼႄသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ပုၼ်ႈတႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် မႃးမူၼ်ႉမေးသဵၼ်ႈတင်း ပုၼ်ႈတႃႇဝၼ်းတႃမိူဝ်းၼႃႈ တၢင်ႇတီႈတၢင်ႇဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းတႆးၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းတင်ႈပၢႆႉ ဝၢၼ်ႈဝဵင်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ပႃးလိၵ်ႈတႆး ၼႆယဝ်ႈ ။

.
Photo: #Mai Soon Kha #RCSS//SSPP//NWES
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
31/07/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.