ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶၢတ်ႈလၢမ်းပဵၼ်ၾႆးၾႃႉသျွတ်ႉ ၾႆးမႆႈတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပုင်းထုၼ် ၸေႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁိူဝ်း ဢိူင်ႇပုင်းထုၼ်ၸေႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇလွင်ႈ ၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉသေ ဢဝ်ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းတင်းလင်။
ၸႆၢးတဵင်းသေႃႇဢူး ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်းၶွႆႇၶႃၽေလႅင် လၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ    လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇၾႆးမႆႈ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 3 မူင်းပၢႆ ၵူၺ်းၵႃႈမႆႈမွၵ်ႈလၢႆမူင်းၼႆတႄႉဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီ မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထိုင်တီႈၼၼ်ႈ ၾႆးသမ်ႉပေႃးမႆႈၵႂႃႇတင်းလင် ၶူဝ်းႁိူၼ်း ၶူဝ်းယေးၵေႃႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင်သေမဵဝ်း  ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းလုင်းလီၶဝ် ပဵၼ်ႁိူၼ်းသိူဝ်ႇပႅၼ်ႈ ၵင်ႈၽႃလၢႆး မုင်းလဵၵ်းၽိူၵ်ႇ မိူဝ်ႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းထဝ်ႈၵေႃႉလဵဝ် ဢႃယု 70 ပၢႆ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း ႁူၵေႃႈၼူၵ်ႇ ၊ တၢင်းဝၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉလႆႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း မီးၶူဝ်ဢွၼ်ႇၵူၺ်း လူတ်ႉၶေမွတ်ႇၾႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈ ၸင်ႇဝႃႈထိုင်တီႈပေႃးလႆႈ မႆႈၵႂႃႇတင်းလင် ၵတ်ႉၵႃႈလႄႈဢမ်ႇမီးၽႂ်လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း  ႁိူၼ်းႁိမ်းၸမ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမႆႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႈ။
   
မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ်ၶေမွတ်ႇၾႆးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵဵပ်းဢဝ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ လွင်ႈလုသုမ်းသေ ၼင်ႁိုဝ်တေလႆႈတၢင်းၵမ်ႉထႅမ် ၽႃႈႁူမ်ႇၶူဝ်းၼွၼ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းမႆလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆဢၼ်ၸမ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်ႇယွၼ်းဝႆႉတီႈလုမ်းၶွႆႇၶႃၽေလႅင် မိူင်းတႆးၼႆယဝ်ႈ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၾႆးမႆႈၼၼ်ႉသေ လႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉသင်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃးလီ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ် ယွၼ်ႉၾႆးၾႃႉသျႂတ်ႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႈ ၸုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လၢင်းၶိူဝ်းၶဝ်တႄႉ ၽုၺ်ႇဢမုဝႆႉႁင်း ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း ဝႆႉမဝ်မၢင်ၼိူဝ်လွင်ႈၽေးၾႆး ၼႆယဝ်ႈ ။ 

.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
04/07/2019
.
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.