ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မိူင်းထႆးမၢင်တီႈ ယွၼ်ႉၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၼမ်ႉၾူၼ်ပွမ်သေ ႁူတ်းလူင်းပၼ်


ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် chiangmai news တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈမိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢင်တီႈၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႆႈၼႃး ပေႃးတေလႆႈသၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၾူၼ်လူင်ၶဝ် လႆႈယူႇၼိူဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်သေ ႁူတ်းလူင်းပၼ် ၼမ်ႉၾူၼ်ဢၼ်ပွမ်။
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေလႆႈႁူတ်းလူင်းပၼ် ၼမ်ႉၾူၼ်ပွမ် တီႈပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ငဝ်ႈငုၼ်း ၽၢႆႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾူၼ်လူင်ၶဝ် လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁိူဝ်းမိၼ် ၽၢႆႇတပ်ႉလူမ်း ၵဵင်းမႆႇ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇလႆႈ သၢၼ်ၾူၼ်လူင် ၼမ်ႉၼၵ်း 2 ႁဵင် ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၊ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁိူဝ်းမိၼ်ဢွၼ်ႇ  ပိသၼုလူတ်ႉ 3 လမ်း ၊ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် တၢင်ႇလႆႈ ၼမ်ႉၼၵ်းသၢၼ်ၾူၼ်လူင် 700 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၊ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁိူဝ်းမိၼ်ႁၢတ်ႈ ၸေႈတွၼ်ႈတၢၵ်ႇ 2 လမ်း ၊ ၼိုင်ႈလမ်းလႂ် တေႃႉတၢင်ႇလႆႈ သၢၼ်ၾူၼ်လူင် ၼမ်ႉၼၵ်း 2 ႁဵင် ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၾူၼ်လူင်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈႁႅင်းသေ ၾႃႈၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမီး ၊ မွၵ်ႇၵုမ်ႈၵေႃႈ မီးၵေႇဢေႇမၢင်ဝႆႉလႄႈ တႃႇတေႇလႆႈႁဵတ်းၾူၼ်ပွမ်လူင်းၼႆႉ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ႁူမ်ႈဝႃႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇၸိူင်ႉၼၼ်သေတႃႉ တင်းၾၢႆႇ ၵၢၼ်ၾူၼ်လူင်လႄႈ ၵၢၼ်မိၼ်ပၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈမိူင်းထႆးၶဝ်ဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လႆႈႁူတ်းႁႃႇပၼ် ၾူၼ်ပွမ် တီႈၸေႈဝဵင်းႁွတ်ႉ လႄႈ ၸေႈဝဵင်း လွႆတဝ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ ၸေႈဝဵင်းထိူင်း ႄလႈ ႄမႈၽရိတ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈလမ်းပၢင်း ၊ ၸေႈဝဵင်း ၽရၢၼ်းၵတၢႆႇ อ.พรานกระต่าย / ၸေႈဝဵင်း - မိူင်း อ.เมือง  ၸေႈဝဵင်း - ၶလွင်းလၢၼ်း / ၸေႈဝဵင်း  - ၵေႃးသမ်ႇၽီႇၼၶွၼ်း ေၸႈတွၼ်ႈ ၵမ်ႊၽႅင်ႊၽဵတ်ႉ ၊ ၸေႈဝဵင်းမိူင်း อ.เมือง / ၸေႈဝဵင်း ပၢၼ်ႉတၢၼ်ႇလၢၼ်းႁွႆ อ.บ้านด่านลานหอย ၸေႈဝဵင်း  သီသမ်ရူင်း อ.ศรีสำโรง  ႄလႈ ၸေႈဝဵင်း သီရီမၢတ်ႉ อ.คีรีมาศ ၸေႈတွၼ်ႈ သုၶူဝ်းထႆး ၼႆယဝ်ႈ ။ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ 60 ပီပၢႆ တီႈမိူင်းထႆး လႆႈထူပ်းလွင်ႈၾႃႉလႅင်ႉလႅတ်ႇ ၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်း ႄလႈ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် လွင်ႈၼမ်ႉတေႉတေႉ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းထႆး တူၼ်ႈထိ ( 9 ) ၸဝ်ႈၽူႈမိၽူၼ်း ဢတုၼ်ႊရတဵတ်ႇၶျ် ၸင်ႇလႆႈဝူၼ်ႉၶႆႈၸႂ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေလႆႈၼမ်ႉ ၊ ႁႂ်ႈထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၾူၼ်လူမ်း ၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇ ဢႃႇၵႃႇသၵၢင်ႁၢဝ်ႇ ၊ ထၢၼ်ၽွင်းလူင် ပၢႆးၸၢၵ်ႈထႅၵ်ႇၼူဝ်ႇလူဝ်ႇၵျီႇ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁႆႈၼႃးၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ ၶူင်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ႉၾူၼ်ဢၼ်ပွမ် ၊ ၶဝ်ၸဝ်ႈလႆႈၸၢမ်းႁဵတ်းတူၺ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ထိုင် 4 ပီသေ ဢွင်ႇမၢင်ႇယဝ်ႉလႄႈ ထိုင်မႃးပီၶရိတ်ႉ 1969 ၸင်ႇလႆႈ ဢဝ်ၾူၼ်ပွမ် ႁူတ်းႁႃႇပၼ် တိူၵ်ႇႁႆႈလွၵ်းၼႃး ၊ လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၊ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈၵတ်းယဵၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉၾူၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။
.

Photo:#
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/07/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  
#taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.