ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

8/29/2562 07:45:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ  TNLA     သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   ၊ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ M...

ၼၢင်းယိင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ၺႃးတိၺွပ်းတီႈမႄႈသၢႆ

8/29/2562 06:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ ႄမႈသၢႆ AEC Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူမႄႈသၢႆ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်တႃႈၶီ...

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တပ်ႉသိုၵ်းတီႈပၢင်ႇဢူး

8/26/2562 07:26:00 ก่อนเที่ยง 0

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ( မေႇမျူဝ်ႉ ) ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူ...

ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇ လူမ်းပတ်ႉတီႈၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းပိဝ်ၵႂႃႇ 19 လင်

8/23/2562 08:53:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇပၢၼ်းတၢၼ်ႇ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွ...

ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ

8/23/2562 07:54:00 ก่อนเที่ยง 0

    ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ လွႆတႆးလီ - ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် မိူင်းတႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျၽတ်ႉ ၸေႈတွၼ်...

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႉၵုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလုတၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်လိူဝ်မႃး

8/19/2562 08:56:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေ...

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၺႃးယိုဝ်း ၊ လုတၢႆ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၵေႃႈ ၺႃးယႃႉၵွႆထႅင်ႈ

8/17/2562 09:58:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၢႆးသေ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းသိုၼ်းသေယဝ်ႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမ...

ပွတ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၵႃးၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးယိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတႆၢ

8/17/2562 01:06:00 ก่อนเที่ยง 0

တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၶိူဝ...

တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ငွႆးတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

8/15/2562 09:49:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ   ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA   သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်...

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပႃးတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင် လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ

8/13/2562 07:19:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 12 လႄႈ 13 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ   8 ပီ 2019 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင...

တိုၵ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈၵူၼ်ႇပင်း ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 8 ၵေႃႉ

8/12/2562 07:05:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး phukethotnews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း   တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ต.ราไวย์    ...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး

8/12/2562 06:38:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး  ၸိ...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ

8/09/2562 10:06:00 ก่อนเที่ยง 0

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်...

တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ်တီႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ 3 ၵေႃႉ

8/07/2562 09:47:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆး Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆ- တႃႈ...

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်

8/06/2562 10:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ၊ မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်...

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်

8/03/2562 12:23:00 ก่อนเที่ยง 0

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင...

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်တေႃႉတႅင်ႈၶမ်းမႃးၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ

8/01/2562 06:37:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၶၢမ်ႈသွင်ၽင်ႇမိူင်း - တီႈၶူဝ်လူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.