ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ငွႆးတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 8 ၵေႃႉ

ဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ  ယၢမ်းၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်း သိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA  ၶဝ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်/ ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း - တီႈပၢင်ႇဢူး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လႆၢတီႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၵူၼ်းလုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ်သေ ၶူဝ်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈၵေႃႈ လႆႈလုလႅဝ်ၵႂႃႇ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 5 မူင်းၶိုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၺႃးပိူၼ်ႈယူႇတီႈၵႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈလုတၢႆ ၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။ မွၵ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇပေႃးပိူင်ႈၵၼ် ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဢၼ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇၸႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်ၵေႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၊ ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ။ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႉတင်းတူဝ် ၊ ဢၼ်တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈ ရၢၼ်ႇၽၵ်းတူ ဢေးသျႃးဝေႃးလ် ၼႆယဝ်ႈ ။


လိူဝ်သေၼႆဢမ်ႇၵႃး ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ လႄႈ ၶူဝ်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၼွင်ၶဵဝ် - ၵျႂၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်းသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇပွႆႇသႂ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း 7 ၵေႃႉ ၊ ပလိၵ်ႈႁၢၼ် 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ပႂ်ႉ တီႈၵိၵ်ႉရၢၼ်ႇ ႁူဝ်ၵိုတ်ႈလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵႃးမၼ်းသေ လုတၢႆ ၊ ဢၼ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းသမ်ႉမီး 2 ၵေႃႉ ။ ၶူဝ်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်ႁူးပွင်ႇလူင်ၵႂႃႇ 4 တီႈလႄႈ လူတ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸၢင်ႈမႃး ၊ တၢင်းၵႃးၵေႃႈလႆႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။


ဝၢႆးသေ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၺႃးယိုဝ်းလၢႆတီႈၸိူင်ႉၼႆယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း  လမ်းယိုဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၶဝ်လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ မိူဝ်ႈၽွင်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽဵဝ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ တီႈၼိူဝ်ၵွင်းလွႆ ဢၼ်မီးၽၢႆႇဢွၵ်ႇ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပၢင်ဢူး - လႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ မၢၵ်ႇလူင်ဢၼ်ယိုဝ်းတၢင်းၵႆ လၢႆလၢႆဢၼ် ဢဝ်သၢႆၾႆးၾႃႉတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ မီးပႃးတင်းမေႃႈပႅတ်ႈထရီႇလႄႈ ၵတ်ႉၵႃႈၶဝ်တၼ်းႁၼ်မိူဝ်ႈပႆႇတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၊ ငွႆးယိုဝ်း လႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA မၢႆးဢၢႆႈၵျေႃႇ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သၢမ်ၸုမ်း ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်း  ။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၸိူင်ႉၼႆတႄႉၸိုင် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်  မႃးတိုၵ်းၶဝ်တီႈ ပွတ်းႁွင်ႇ / ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ လေႃႇတိုၵ်းၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်  ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေၵိုတ်းပၼ်လွင်ႈတိုၵ်းသႂ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းဝႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 12 ၼၼ်ႉသေတႃႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်းထွႆပၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႈ ။

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.