ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းထပ်းၵၼ် 2 ဝၼ်း ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ပႃးတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင် လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ


ဝၼ်းထိ 12 လႄႈ 13 လိူၼ်ႈထူၼ်ႈ  8 ပီ 2019 ၼီႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ်ၼႆႉ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈ ၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းၸွမ်းတင်းလင် လုတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ။


ၸၢႆးပီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၼမ်ႉၶူင်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆး ဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၼႂ်ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 8 မူင်းၶိုင်ႈ လႆႈတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႃႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးတီႈတၢင်းၽႄပွၵ်ႉဢၢင်းဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၵေႈ ဝၢၼ်ႈပျႂင်ႇၶွင်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၶူဝ်မုင်း ဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ မီးၵႃးတၢင်ႇၵႂၢႆးၺႃးပိူၼ်ႈငွႆးယိုဝ်းသေ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆႄလႈ လႆႈဢဝ်ၵႃးမုၵ်ႉၸုမ်း ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇၸွႆႈသူင်ႇပၼ်တီႈႁူင်းယႃ ။  မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉ ၊ မိူဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇထိုင် ၵေႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၵႃးၼၼ်ႉ သမ်ပေႃးလုတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ၊ ၵေႃႉလုတၢႆၶမ်တီႈၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉတီႈဢႅဝ်မၼ်းၸၢႆး 2 တီႈ လႄႈ တီႈမိုဝ်းၶွၼ်သၢႆႉတီႈၼိုင်ႈ ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးသမ်ႉ ၺႃးတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉတႄႉ မႃးထိုင်ႁူင်းယႃၵျႂၵ်ႉမႄးယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ သွင်ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး ဢႃႇယုမီးမွၵ်ႈ 20 ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးသမ်ႉ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၊ ႁူႉဝႃႈၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၵူၺ်း။ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းႄတႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလူဝ်ႇႁိပ်ႈၼႅတ်ႈဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃႁၢမ်ႉဝႆးႄလႈ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈထၢမ် ၼႆယဝ်ႈ ။
တီႈၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 12 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 တီႈဢိူင်ႇၵုၼ်ၶၢႆႉ ၼႂ်းၵေႈ ဝၢၼ်ႈ သၢမ်လဝ်း လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ ၸေႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉ မီးၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်း လုတၢႆ 1 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB  တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 2 မူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းတိုၵ်ႉမႃးၸွမ်းၵၼ် 5 လမ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 ၵေႃႉ ဢဝ်ၵွင်ႈမႃးငႃသႂ်ႇ လူတ်ႉၵႃး လမ်းထိ 2 ။ သေယဝ်ႉ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတင်းၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ၵႃး လႆႈတၢႆထင်တီႈ ။ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးၵေႃႈ တိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတီႈပုမ်မၼ်းသေ လႆႈသူင်ႇ ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼႆယဝ်ႈ ။

ၵူၼ်းၸႃႇတိၵျႂၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈၵျႂၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈၵူၼ်း ၵႃႉဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၽၢၼ်ႇလတ်းၵႂႃႇတႃႇသေႇ ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ၶဝ်လႆႈထၢမ်းၶွၼ်ႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပၼ်ၶႂၢင်ႉဢၼုယၢတ်ႈ ႁႂ်ႈထၢမ်းၶွၼ်ႇသေ သူင်ႇဢွၵ်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၺ်း ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆးၶဝ် ၵမ်းၵမ်း ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၸိူင်ႉၼႆ ၊ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဢမ်ႇလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇပၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၊ ယူႇၽၢႆႇၵူၼ်းၵႃႉဝူဝ်း ၶဝ်တူၺ်းၵေႃႈ ပေႃးတေလႆႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇတင်းသွင်ၽၢႆႇ သွင်ပႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၵိၼ်းၸႂ်တေႉတေႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

.
Photo: #
Solomon Vandy 
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.