ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတႆး 2 ၵေႃႉ ၺႃးတိၺွပ်း ယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်တပ်ႉသိုၵ်းတီႈပၢင်ႇဢူး


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ( မေႇမျူဝ်ႉ ) ၺႃးၸုမ်း သိုၵ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ( ၸယၽ ) ၶဝ် မႃးတိၺွပ်းဢဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶူးသွၼ်တႆးသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်လႆႈမွၵ်ႈသိပ်းဝၼ်း ယင်းပႆႇႁၼ်ပွႆႇမႃးၶိုၼ်း ။


လုင်းၸေႃးလႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶူးသွၼ်သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်း (ၸယၽ) မွၵ်ႈ 20 ပၢႆ ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈသွၵ်ႈတဝ်တီႈႁိူၼ်းၶဝ် ၊ ၶဝ်ဝႃႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသိုၵ်း ၺႃးပိူၼ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်းတိူင်ႇဝႃႈ ထၢင်ႇထိူမ်လုၵ်ႈၸၢႆးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးသွၵ်ႈ  သမ်ႉလႆႈႁၼ် ၶိူင်ႈၸ်ႂ်ႉၶူဝ်းတိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း မိူဝ်ႈဢွၵ်ႇတၢင်း ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈဢွၵ်ႇလႄႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸွမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶဝ်ၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်  သမ်ႉဢမ်ႇပွႆႇပၼ်သေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ဝၼ်းထိ 18 သမ်ႉႁွင်ႉထၢမ်မၼ်းၸၢႆးတင်းၶိုၼ်း ၊ ဝၼ်းထိ 19 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၶူးသွၼ်တီႈ ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းလႄႈ ႁွင်ႉဝႆႉပႃးတင်းလုၵ်ႈၸၢႆးဢွၼ်ႇမၼ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


လုင်းၸေႃးလႃႉ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၶဝ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶင်ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၊ မၼ်း လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်း လုၵ်ႈၸၢႆးတင်းသွင် လႆႈ 4 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ  လႆႈလၢတ်ႈတေႃႇလုၵ်ႈၸၢႆးဝႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉပေႉၵိၼ်သင် ၊ ၶႂ်ႈၵိၼ်သင်ၵေႃႈ သူင်ႇပၼ်လႆႈယူႇ  ၵူၺ်းၵႃႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈထႅပ်းသေႃးမိုဝ်းလုၵ်ႈၸၢႆးဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇသိူဝ်းသႃႇၸႂ် ၊ မၼ်းၸၢႆးတိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႈၸၢႆးတင်းသွင် ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၊ မီးလုၵ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ။ ဢၼ်ၺႃးၺွပ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၵေႃႉၵၢင် ႄလႈ ၵေႃႉလိုၼ်း ။ လုၵ်ႈၸၢႆး တင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မီးၸႂ်ပရႁိတ ၊ မေႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ ၊ ယႃႇဝႃႈတေ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ တေႃႈၼင်ႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇသင် ၊ လုၵ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်း ၽိတ်းသင်သေ ဢဝ်ၵႂႃႇၺွပ်းၶင် ၸႅတ်ႈထၢမ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶီၸႂ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းတေႉတေႉ ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပိူၼ်ႈတေပွႆႇပၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈတိူင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉတီႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ႄလႈ ၽွင်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး တိူင်းတႃႈလိူဝ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးဝၼ်းလႅင်းၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၶူးသွၼ်တႆးသွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉၼႆႉ မၼ်းၸၢႆးႁုႉၸၵ်းလီ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီမီးၼမ်ႉၸႂ်ၸေႇတၼႃႇ မေႃၸွႆႈထႅမ်ပိူၼ်ႈ ၊ တႃႇၶဝ်တေၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး  တိုၼ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶႃဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၊ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေလႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ တေၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၵူႈလၢႆးလၢႆး ၊ တႃႇတေတေႃႇသူႈတီႈလုမ်းတြႃးၵေႃႈ လႆႈႁႃၽူႈတၢင်ၼႃႈ ( သျေႉၼေႇ- ထၼၢႆး ) ဝႆႉယဝ်ႉ ၊ တေတၢင်ႇလၢတ်ႈထိုင်ၵူႈၽၢႆႇၵူႈပႃႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၶူးသွၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းၼႆႉ ၵေႃႉပီႈၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ဢႃႇယု 28 ပီ ၊ ၵေႃႉၼွင်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ဢႃႇယု 24 ပီ ၊ ႁိူၼ်းၶဝ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ ၽွင်းတေႃး ၽၢႆႇတႆးႁွင်ႉဝႃႈ ပႃႇပုင်းလဝ်း ၊ ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႇ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇ ၊ သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး - ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၊ သူင်မိုတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၊ မီးၵူၼ်းႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၼမ် ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ် သွင်ၵေႃႉတေလႆႈဢွၵ်ႇမႃး ၶိုၼ်းဝႆးဝႆးၼၼ်ႉ ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်း Social Media ၼႆၵေႃႈ လႆႈႁၼ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉတိုၼ် တုၵ်းယွၼ်းၵၼ်တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသိုၵ်း - တပ်ႉမတေႃႇတီႈပၢင်ႇဢူး ၺႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ ၊ ဢၼ်ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉတီႈ ၼိူဝ်ၵွင်းလွႆပၢင်ႇဢူး ၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် ၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် တီႈၶူဝ်ၵိုတ်ႈ ၊ ဢၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ ၶူဝ်ႁူဝ်ၵိုတ်ႈ ၊ ဢၼ်မီးပလိၵ်ႈႁၢၼ် ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လုတၢႆဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉသေ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးတပ်ႉလွႆ TNLA တပ်ႉရၶႅင်ႇ AA တပ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၼၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #facebook
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/08/2019
.
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.