ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၼၢင်းယိင်းတႆး 2 ၵေႃႉ လၵ်ႉတေႃႉယႃႈမႃႉ သႂ်ႇၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ၺႃးတိၺွပ်းတီႈမႄႈသၢႆ


ၶၢဝ်ႇ ႄမႈသၢႆ AEC Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 27 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူမႄႈသၢႆ တီႈႁူဝ်ၶူဝ်တႃႈၶီႈလဵၵ်းမႄႈသၢႆ သွင်ၾင်ႇမိူင်းၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမႃႉ ႄလႈ ယႃႈဢၢႆးသ် တီႈၼၢင်းယိင်းတႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းၽင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၽင်ႇထႆး ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်ႉထႆးတပ်ႉတိူင်းမၢႆ 3 ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၊ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းၶဝ် တိုၵ်ႉပႂ်ႉၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇယူႇတီႈ ရၼ်ႇၽၵ်းတူႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ် ၼၢင်းယိင်းသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉၽင်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လီထၢင်ႇထိူမ်ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းၶဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈတူဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်ၶူဝ်းၽိတ်းမၢႆမီႈသင် ။


မိူဝ်ႈလႆႈဢဝ် ထူင်ႇၶူဝ်းၶဝ် ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉသၢမ်လေႃႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ X- Ray သေ ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၸိုင် ၸင်ႇလႆႈႁၼ်မီးယႃႈမဝ်းၵမ် ။ ၶဝ်ဢဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် သႂ်ႇမႃးၼႂ်းဢႅပ်ႇၶဝ်ႈမုၼ်း ၊ ဢႅပ်ႇၼမ်ႉသူမ်ႈၸဵမ်းဝၢၼ်သေ ဢဝ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ႁူမ်ႇတူမ်းတၢင်ႇၼိူဝ်မၼ်းမႃး ။ ၼႂ်းဢႅပ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီး ယႃႈမ မိၵ်ႈၸုမ်ႈ 999 - တင်းသဵင်ႈ 4 မိုၼ်ႇမဵတ်ႉ ႄလႈ ယႃႈဢၢႆးသ် ၼမ်ႉၶႅင် - ၼမ်ႉၼၵ်း 2 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် တိၺွပ်းဝႆႉၸဝ်ႈၶွင်ထူင်ၶူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း သွင်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းၼူၼ်းဢွင်ႇ ( ဢႃႇယု 22 ပီ ) ႄလႈ ၼၢင်းၼူၼ်းမူဝ် ( ဢႃႇယု 33 ပီ ) ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် ဢဝ်ၶဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မႄႈသၢႆသေ တေသိုပ်ႇၸွပ်ႇၸၢမ်းတႆႇငိူၼ်ႈၸွမ်းၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉတိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လုၵ်ႉတင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 ၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ တီႈၸေႈဝဵင်းမႄႈဢၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇၵေႃႈ တိလႆႈယႃႈမႃႉ သိပ်းလၢၼ်ႉပၢႆ ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး တင်းၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ် လႆႈမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ สันต้นดู่ ဢိူင်ႇတႃႈတွၼ်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ။ ယွၼ်ႉလႆႈႁုၶၢဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈဝႃႈ တေမီးယႃႈမဝ်းၵမ်ၶဝ်ႈမႃးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးၶဝ် သိူင်ႇတူဝ်ပႂ်ႉၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၊ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈ မီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ပႃးထူင်ႇၽႂ်မၼ်းေသ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၶဝ်ဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇပၼ်တီႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵိုတ်းပႂ်ႉသွင်လမ်း ၊  မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၼႄတူဝ်ႁေ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵိုတ်းၸိုင် ၽၢႆႇၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်းပွႆႇသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈဢွၼ်တၢင်းလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ႈ ယဵၼ်ၵႂႃႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ၸင်ႇတိၺွပ်းလႆႈ တူဝ်တၢႆၵူၼ်းတေႃႉယႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ တိလႆႈတူဝ်လိပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ( လၢတ်ႈဝႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝ ) တိလႆႈပႃးတင်း ယႃႈမႃႉ မိၵ်ႈ 999 – မဵတ်ႉႁွမ်း 10 လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆယဝ်ႈ ။ 
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.