ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ်တီႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ 3 ၵေႃႉ

ၶၢဝ်ႇထႆး Mananger Online တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉတီႈရၢၼ်ႇၽၵ်းတူႁူဝ်ၶူဝ်မႄႈသၢႆ- တႃႈၶီႈလဵၵ်း လႅၼ်လိၼ်ထႆး-မျၼ်ႇမႃႇၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ ယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈၸမ်ၸမ် 30 ၵီႇလူဝ်ႇ တမ်ႈတီႈ ၼၢင်းယိင်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ 3 ၵေႃႉ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ ၊ တပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇၶဝ် ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်လၢႆၽၢႆႇသေ တိုၵ်ႉၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူပ်ႉႁၼ်မႅင်ႈယႃႈလမ် ဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းထူင်ၶူဝ်း ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်လုၵ်ႉၽင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းသေ ၶဝ်ႈမႃးမိူင်းထႆး ။ၼၢင်းယိင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉၸိုင် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းဢေးလဵၵ်ႉ ( ဢႃႇယု 30 ပီ ) ၼၢင်းၽိတ်ႈ ( ဢႃႇယု 43 ပီ ) လႄႈ ၼၢင်းလူႇ  ( ဢႃႇယု 32 ပီ ) ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇ ။ မိူဝ်ႈၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း တီႈတူဝ်ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈသင်သေတႃႉၵေႃႈ တူၺ်းႁၢင်ႈၽၢင် ၶႂ်ႈပိူင်ႈပႅၵ်ႇဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ဢဵတ်ႉသ်ရေး X- Ray  ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်း ထူင်ၶူဝ်းၶဝ် ဢၼ်တၢင်ႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉ 3 လေႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸင်ႇလႆႈႁၼ်ယႃႈလမ် ပႃးမႃးၸွမ်းထူင်တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မၢၵ်ႇဝၼ်းဝၢႆႇ ၊ ထူဝ်ႇၶူဝ်ႈ လႄႈ ပႃႁႅင်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ယႃႈလမ်ဢၼ်ၶဝ် 3 ၵေႃႉ တေႃႉမႃးၼၼ်ႉ တင်းမူတ်းမီး 17 ၵွၼ်ႈ ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းမီးမွၵ်ႈ 28 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ  ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းထႆး မွၵ်ႈ 629,000 ဝၢတ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈတိဢဝ် ၶဝ်တင်းသၢမ်ၵေႃႉ ၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မႄႈသၢႆသေ တေသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်သပ်းသေးၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆ ယဝ်ႈ ။ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ထူင်ၶူဝ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇမႃးတီႈ ၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇသေတႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇမိူင်းမျၼ်ႇမႃႇသမ်ႉ ပႆႇပႃႈမီးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈဢဵၵ်ႉသ်ရေး ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈမိူၼ်မိူင်းထႆးလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈလွတ်ႈပူၼ်ႉၵႂႃႇၽင်ႇထႆး ၼႆယဝ်ႈ ။

.
Photo: #mgronline
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
7/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.