ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း လႄႈ သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶႆၢ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31/8/2019  ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ5မွင်းပႆၢၼၼ်ႉ  ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ3ၸုမ်း TNLA ,MNDAA ႄလႈ  AAၶဝ်  ၶဝ်ႈလူမ်ႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း  သိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ (ၶလယ) 241-242 ဢၼ်မီးဝႆႉႁိမ်းၸမ်ပွၵ်ႉ( 8 ) ၼႂ်းဝဵင်းၵူတ်ႉၶႆၢၼၼ်ႉသေ  တင်းသွင်ၽႆၢႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇလင်မေႃးဢမ်ႇထၢတ်ႇ  တေႃႇပေႃးထိုင် 10 မွင်းပႆၢဝႃႈၼႆ၊

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၽႆၢႇတပ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတွပ်ႇၶိုၼ်းလႆၢလုၵ်ႈ
လႄႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇလင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁိတ်ႈသေ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတႆၢထင်တီႈ (4)တႆၢတီႈႁူင်းယႃ (1) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉထႅင်ႈတႃႇ 5 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ၊

ၼႂ်းဢၼ်တီႈလႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၸွမ်းၽေးပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၼႂ်းၽူႈတႆၢၼၼ်ႉ မီးဝႆႉပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 8 လိူၼ်ပႆၢ (1) ၵေႃႉလႄႈ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (8) ပီ 1  ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။
 .
Photo: #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 1/09/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.