ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆး ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈတၢင်ႉယၢၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်မင်း ေၸႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႄလႈ သိုၵ်းတႆးၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ယိၼ်းၵူဝ်ႁေသေ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း 4 လင် ။


ၸၢႆးပ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးတၢင်ႉယၢၼ်း လၢတ်ႈႄၼၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ၸွမ်းပၢၼ်းတပ်ႈလွႆၸေး ၊ ၼိူဝ်ၸိၵ်းလွႆသမ်ႉမီးတပ်ႉသိုၵ်းတႆး ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ တပ်ႉမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးမီးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၵုၼ်ႁုင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈလူင်ၵဵင် ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈၵေႃႈႁင်းမၼ်း ၊ ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၊ ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 7 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁေႉၸႅတ်ႈၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၊ ၸဝ်ႈၵႃးသမ်ႉၵူဝ်သေ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပႅတ်ႈႄလႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၸွမ်းလင် ၊ ၵႃးလမ်းၼၼ်ႉ လွတ်ႈၵႂႃႇသေတႃႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တူၵ်းၸႂ်သဵင်ၵွင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈထႅင်ႈ ။ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးယူႇတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းတေႃလွၵ်ႇ မီး 70 ပၢႆ ။ ၵျႂင်းႁူဝ်မင်း မီး 90 ပၢႆ ၊ ၵျႂင်းလူင်မု 100 ပၢႆ ၊ ၵျႂင်းၼမ်ႉပိုင်ႈ 170 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ဝၼ်းထိ 7 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN တၢင်ႉယၢၼ်းလႄႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး မိူင်းၵၢဝ်၊ ႁူၺ်ႈၵဵင်လႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်တၢင်ႉယၢၼ်း၊  ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းဝူင်းမဵတ်ႉတႃႇ ၊ ၸုမ်းမဵတ်ႉတႃႇၾွင်ႇတေးသျိၼ်းၶဝ် တင်းသဵင်ႈမီးၵူၼ်းမွၵ်ႈ 50 ပၢႆ ပႃးတင်း ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ တၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႈယၢင်ၵင်ႈၾူၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ၊ ၶဝ်ယင်းလူဝ်ႇထႅင်ႈ ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ထႅင်ႈယူႇၼႆယဝ်ႈ ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉသေ တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉတ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄမိူင်းမၢၼ်ႈ တႅမ်ႈ မွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသိုၵ်းတႆး ( ဝၢၼ်ႈႁႆး )  ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်မႃးသေ ပၢႆဢမ်ႇၵႃး တိၺွပ်းပႃး ၵူၼ်းမိူင်း 37 ၵေႃႉ ႄလႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈလမ်းယိုဝ်းသိုၵ်းတႆးသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၸၢႆးၽူင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ - လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢပ်ႇၼႄးသႂ်ႇၶဝ်ၵူၺ်း ၊ တီႈတေႉမၼ်း တၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းတႆး ယူႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ် ၊  သိုၵ်းမၢၼ်ႈပဵၼ်ၽၢႆႇပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼိူဝ်လိၼ်တႆး ၊ ဢၼ်ဝႃႈ တိၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇလၢႆလၢႆသေတိၺွပ်း ၊ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ၊ ဢၼ်လႆႈတိၺွပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈတိၺွပ်းၶဝ် ။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇပႃႈထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၊ ၽေပဵၼ် 3 ၸုမ်းသေ ယူႇသဝ်း/တဝ်လႄႇၸွမ်း ၼႂ်းႄၵႈဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်မင်း ႄလႈ ဝၢၼ်ႈလူင်မူင်ႈ ၊ သိုၵ်းတႆးၵေႃႈ ယူႇဢမ်ႇပေႃးၵႆလႄႈ ပေႃးၵႂႃႇၽႃႇၺႃးၵၼ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်း ၶိုၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

.
 Photo: #mgronline
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.