ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆးတိၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ဢၼ်တေႃႉတႅင်ႈၶမ်းမႃးၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ


ၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး ဢၼ်ပႂ်ႉၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၶၢမ်ႈသွင်ၽင်ႇမိူင်း - တီႈၶူဝ်လူင်တႃႈၶီႈလဵၵ်း မႄႈသၢႆၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မျၼ်ႇမႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တေႃႉတႅင်ႈၶမ်းမႃး ၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ ။


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပႂ်ႉၽၵ်းတူရၢၼ်ႇၽင်ႇထႆး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈ ဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 7 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၊ ၽၢႆႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း လႄႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဢဝ်ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လႆႈၶူၼ်ႉသွၵ်ႈလူတ်ႉၵႃး တူဝ်ႇယူဝ်ႇတႃႇသီလမ် တိတ်းပၢႆႉမၢႆၾၢင်မိူင်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ။


ၼိူဝ်ႁူဝ်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈသွၵ်ႈႁၼ်တႅင်ႈၶမ်း 8 တႅင်ႈ ဢၼ်သိမ်းမႃးၼႂ်း ႄၵႈ တီႈၼင်ႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းၼင်ႈၸွမ်းၶၢင်ႈ ။ တႅင်ႈၶမ်း 1 တႅင်ႈ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 10 ဝၢတ်ႇလႄႈ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးၼမ်ႉၼၵ်း 80 ဝၢတ်ႇ ( တၢၼ်ႇ 70 ၵျၢပ်ႈပၢႆ ) ဢၢပ်ႈတေမီး ၵႃႈၶၼ်တၢၼ်ႇငိုၼ်းထႆး 1 လၢၼ်ႉပၢႆ 6 သႅၼ်ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈ ထမ်းၶွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸၢႆးၵွင်းသု ဢႃႇယု 36 ပီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မျၼ်ႇမႃႇ ၊ သေယဝ်ႉ တေသိုပ်ႇတႆႇငိူၼ်ႈၸွပ်ႈၸၢမ်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈၵၢၼ်ထမ်းၶွၼ်ႇမိူင်းထႆး မီးၼၼ်ႉသေ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ပေႃးတေတေႃႉၶဝ်ႈ တေႃႉဢွၵ်ႇ ၵႅဝ်ႈ /သႅင် / ငိုၼ်း / ၶမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ် ပူၼ်ႉလိူဝ်သေမၢႆမီႈႁၢမ်ႈဝႆႉၸိုင် တေလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၽၢႆႇထမ်းၶွၼ်ႇ ပႃးတင်းလွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ ဢၼ်လႆႈတေႃႉၶဝ်ႈ/ဢွၵ်ႇ ၊ဝၢႆးသေ ထမ်းၶွၼ်ႇယဝ်ႉပေႃးလႆႈဝႂ်ဢၼုယၢတ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၸင်ႇတေၸၢင်ႈတေႃႉလႆႈၼႆယဝ်ႈ။
.
Photo: #77kaoded
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
1/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย   

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.