ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈတႃႇၼ ၵမ်ႉထႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်

ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဢဵၼ်ႁႅင်းမႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ၸေႈဝဵင်းႁူဝ်ပူင်း ၸေႈတွၼ်ႈ တူၼ်ႈတီး  မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း မွၵ်ႈ 2 ပၢၵ်ႇပၢႆ လႄႈ ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈတႃႇၼၽူႈမီးၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သႅၼ်းႁုၼ်ႇမႂ်ႇၶဝ် မႃးလူႇတၢၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် ။


ၸဝ်ႈၸၢင်း ၶၼ်ႇထီႇၸႃႇရ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ ဝၢၼ်ႈၽႃလၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းပရႁိတ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး ပုၼ်ႈတႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ဢၼ်ယူႁၢင်ႇယၢၼ်ၵႆ ၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း ၊ ဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈဝႃႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလူင်မိူင်းတႆးသေတႃႉၵေႃႈ တီႈယူႇၶဝ်ၼၼ်ႉ သမ်ႉၶႂ်ႈမီးၼႂ်းၸွၵ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ။ ၼႂ်းဢိူင်ႇၶဝ် မီးဝၢၼ်ႈ 4 ဝၢၼ်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်းသေၵေႃႉ ။ ယွၼ်ႉဝႃႈပေႃႈမႄႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းႁႆႈႁဵတ်းသူၼ် ဢမ်ႇပွင်ပဵၼ်သူင်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵမ်ႈၼမ် ပေႃးထိုင်ၸၼ်ႉသီႇယဝ်ႉၵေႃႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်းသေ တေလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၼႆယဝ်ႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပဵင်း ပေႃးတေလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးၸၼ်ႉသုင်မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ၵေႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ပရႁိတလင်ၼႆႉမႃး ၼႆယဝ်ႈ ။

မၼ်းၸဝ်ႈသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈတင်ႈတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမႃး မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼီႈသေ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ 40 ၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ  လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈယႅမ်ႉသင် ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ပေႃးတေလႆႈ  သၢၵ်ႈသႃႇ လူမ်ၸႂ်ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  တႃႇၼိုင်ႈပီၼႆႉ တေလႆႈပၼ် ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ်  1 သႅၼ်ပျႃးလႄႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် 2 ပုင်းၵူၺ်း ။ တင်းႁူင်းႁဵၼ်း ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊ တီႈယူႇ တီႈၵိၼ် လႄႈ ၵႃႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးတင်းသဵင်ႈ ။ ထိုင်မႃးပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ သုင်မႃး ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈ တၢင်ႇဝဵင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵေးသီး ၊ မိူင်းၵိုင် ၊ သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မႃးယူႇၸွမ်းသေ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးၸၼ်ႉငဝ်ႈ တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉသိပ်းလႄႈယၢမ်းလဵဝ် မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ  247 ၵေႃႉ ။ ဢႃႇယုၶဝ် မီးၼႂ်းၵႄႈ 6 ၶူပ်ႇထိုင် 16 ၶူပ်ႇ ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼမ်တွၼ်းမႃး  ၸိူင်ႉၼႆလႄႈ  မီးလွင်ႈ ၵပ်ႉၵိၼ်း တႃႇတေလဵင်ႉလူၵၼ် ။ ၶဝ်ႈသၢၼ် သဵင်ႈဝၼ်းသွင်ထူင်  ။ ပေႃးၸမ်တေသဵင်ႈ လႆႈၵႂႃႇယွၼ်းတၢင်းလူႇၶိုၼ်းတီႈ တၢင်ႇဝတ်ႉတၢင်ဝႃး ။ ယွၼ်ႉၼႆ  ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈပဵၼ် တႃႇၼတၢင်းလူႇ ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလႄႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ် သႅၼ်းႁုၼ်ႈမႂ်ႇၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈယွၼ်း ၽိတ်ႈမွၵ်ႇထိုင် ၽူႈမီးၸႂ်သတ်ႉထႃႇ ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸွႆႈမႃးၵမ်ႉပၼ်သေၵမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် မႃးသူႇၸႂ်းတူၺ်းထိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်သေ မႃးလူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၸဝ်ႈၸၢင်းၶၼ်ႇထီႇၸႃႇရ မၢႆၾူၼ်း - 09251216720  ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ။
.
Photo: #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
3/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย       

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.