ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း လွႆႁိၼ်သႅင် ၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး


ဝၼ်းထိ 11 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ မီးလွင်ႈၾႆးမႆႈတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းလွႆႁိၼ်သႅင် ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ


လုင်းမႂ်ႁိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် - ၵေႃးပၵဝတ်ႉၵျႂင်းလွႆႁိၼ်သႅင် လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ၾႆးလႆႈမႆႈၵႂႃႇ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽွင်းမိူဝ်ႈ သင်ၶႃႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတုင်းသွမ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႄလႈ ၼိူဝ်ၵျႂင်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းမီးဝႆႉ ၸဝ်ႈၸၢင်း 4- 5 ပႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်း ၶဝ်ၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၼမ်ႉႁူတ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႉလႆႈ ၾႆးမႆႈႁိုင်ထိုင် မွၵ်ႈၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း လူတ်ႉၵႃးၶေမွတ်ႇၾႆးၸင်ႇၽႅဝ်မႃး ယၢမ်းၼင်ႇၼၼ် ၸၼ်ႉၼိူဝ်ၼႆႉ သမ်ႉပေႃးမႆႈၵႂႃႇသဵင်ႈလႄႈ၊ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈ ၶူဝ်းလဵင်းသင် ၼႆယဝ်ႈ


မၼ်းၸဝ်ႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၾႆးလႆႈမႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သၢႆၾႆးၾႃႉႁူဝ်ႈသေ ၸင်ႇပဵၼ်သျႂတ်ႉ သၢႆၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇသိုဝ်ႉမႃးလၢႆပီသေ ဢမ်ႇလႆႈလၢႆႈမႂ်ႇသေပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈၾၢၵ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ဝႃႈ ပေႃးတေသိုဝ်ႉသၢႆၾႆးၾႃႉၼႆ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈသိုဝ်ႉၸႃႉလီ ၾၢင်ႉသတိတူၺ်း ပေႃးမၼ်းၵဝ်ႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၼႆၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီလၢႆႈပႅတ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ


ဝတ်ႉၵျႂင်းလွႆႁိၼ်သႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵျႂင်းဢုတ်ႇလူင် သွင်ၸၼ်ႉ သိူဝ်ႇပႅၼ်ႈ မုင်းလဵၵ်း   မီးတၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈယေႃး ဝၼ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼိူဝ် 3 ဝၢၼ်ႈ မႃးလူႇမႃးဝႆႈတႃႇသေႇသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ပိုတ်ႇပၢင်တြႃးမႃးၵူႈပီ ပဵၼ်ဝတ်ႉၵျႂင်းဢၼ် မီးၸိုဝ်ႈသဵင် လိုဝ်းလင်ဝတ်ႉၼိုင်ႈ ပီၼႆႉၵေႃႈ ဢၢင်ႈတေ ၸတ်းပၢင်တြႃးထႅင်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ သမ်ႉမႃးၺႃး ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေ မူၼ်ႉမေးၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈ တင်းၵေႃးပၵၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဝတ်ႉၶဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်ယူႇ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ လူဝ်ႇၸႂ်ႉငိုၼ်းမွၵ်ႈ 3 ႁဵင်သႅၼ် ၼႆယဝ်ႈ

.

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.