ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပွတ်းႁွင်ႇၸိုင်ႈတႆး လုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆး ၵႃးၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးယိုဝ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းတႆၢ


တၢင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႃႈသဵဝ်ႈ - သႅၼ်ဝီ တီႈဝၢၼ်ႈႁူဝ်ပိုၵ်ႉ ယွၼ်ႉမီးၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းလႄႈ ၸုမ်းၶိူဝ်းၶၢႆႇၵူၼ်းၼုမ်ႇလႃႈသဵဝ်ႈၶဝ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၸွႆႈသေ သမ်ႉထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းၵႃးလႄႈ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ်ပႃးၸွမ်းၵႂႃႇၼႂ်းၵႃးမူႇၸုမ်း 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းဢူးထုၼ်းမိၼ်ႉလႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇတင်းလႆႈဝၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 2 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ႈတူၼ်ႈ 8 ပီ 2019  ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် တီႈၼွၵ်ႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ထုၵ်ႇၺႃးၾႆးၽဝ် လႄႈ တၢင်းၾၢႆႇၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၶဝ် ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇၸွႆႈမွတ်ႇၶေႇၾႆးဝႃႈၸိူင်ႉၼႆသေ ယွၼ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းသဵင်ၵွင်ႈလင်ယူႇလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႃးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵေႃႈၺႃးယိုဝ်းပိၼ်ႇယူႇတီႈႁိမ်းတင်းၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။ တေႃႇထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 12 မွင်းၵၢင်ဝၼ်း ၸွင်ႇၵွႆႈၶိုၼ်းၵႂႃႇၸွႆႈဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးလႆႈသေ ၵူၼ်းတၢႆ တင်းၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႈလႆႈသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈယဝ်ႉ  ဢၼ်မီးပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လႃႈသဵဝ်ႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ သႅၼ်ဝီၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵႃးၵႂႃႇမႃးယဝ်ႉသေ  ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်း ၸွမ်းလၢၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈတူၺ်းပၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်ဝႆႉပႃး။


ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ TNLA, AA လႄႈ MNDAA  ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းတီႈဝဵင်းပၢင်ဢူး လႄႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပွတ်းႁွင်ႇတင်ႇတႄႇဝၼ်းထိ 15/8/1019 လႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁူဝ်ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 16/8/2019 တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်း-မူႇၸႄႈ ၵူတ်ႉၶၢႆၸိူဝ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉသေ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢင်တီႈၵေႃႈလႆႈဢိုတ်းဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မီးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလႆႈပႆၢႈၽေးသိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

.
Photo: #Nay Won Kha #Haung Khaung
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.