ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႉၵုင်းသႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈလုတၢႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ၼမ်လိူဝ်မႃး


ဝၼ်းထိ 18 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈလုတၢႆထင်တီႈ ။
ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 17 ၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၊  ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 18 ၼႆႉ မီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးၶျႃးပၢင်တပ်ႉၶဝ်တီႈဝတ်ႉၵျႂင်းၵုင်းသႃႇ ၶဝ်ၵေႃႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေ ပၢႆႈထႅင်ႈ ။  ၽွင်းမိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယူႇၼၼ်ႉ လုင်းၸၢႆးဢေးၵေႃႈ မႆႈၸႂ်လုၵ်ႈမေးမၼ်းသေ မႃးတူၺ်း ၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။ မိူဝ်ႈတိုၵ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉသေ ၽႄတၢင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းမႃးသႂ်ႇလႄႈ လႆႈတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ၊ တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၶၢႆႉတီႈလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 19 ၼႆႉ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတေႃႉမႃးဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင်လႃႈသဵဝ်ႈၼႆယဝ်ႈ ။ၸၢႆးႁၢၼ်သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မၢၵ်ႇတူၵ်းတီႈ ဝၢၼ်ႈၶဝ် 4 လုၵ်ႈ  ။ လုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်းတီႈႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉၵူၼ်းတၢႆ ၊ ထႅင်ႈသွင်လုၵ်ႈ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်း ၵၢင်ဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းတႅၵ်ႇ ၊ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ တူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းၼႃး ။  ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ဝႃႈတႄႉ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးတပ်ႉမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးၶျႃးတီႈ ၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း ။ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ ဢၢပ်ႈတေပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွၵ်ႇယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈၽၢႆႇသေ မႃးတူၵ်းသႂ်ႇဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။ၸၢႆးႁၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ဝၢႆးသေတပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်မၢၼ်ႈလၢႆတီႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15 လိူၼ်ၼႆႉသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းယိုဝ်းၸွမ်းလင်ၶဝ်လႄႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈလၢႆဝၼ်း ၊ ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ်ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - ၵူတ်ႉၶၢႆ - သႅၼ်ဝီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီသေ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်မႃးမီးတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်းမၢၼ်ႈသူႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မီးမွၵ်ႈၼိုင်ႈႁဵင်  ၊ ဝတ်ႉတႃႈယၢဝ် 7 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ဝတ်ႉပၢင်ၼႃး ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ ဝတ်ႉၵျႂင်းမၢၵ်ႇၶီႈၼူ 4 ပၢၵ်ႇပၢႆ ဝတ်ႉမိူင်းတဵမ် 5 ပၢၵ်ႇပၢႆ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႆယဝ်ႈ ။တီႈတင်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆၵေႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇလႄႈ  ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ။ ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈ တၢင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ - သဵၼ်ႈဝီ / တီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ၊ ၼမ်ႉၶၢႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵီး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ တၢင်းၵႃးၵေႃႈ ပိတ်ႉတၼ် ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ မႃးမီးတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း မႁႃႇသီႇ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ  မီးတီႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈပဵင်း 38 လၵ်း မွၵ်ႈ 3 ပၢၵ်ႇပၢႆ ၊ တီႉဝတ်ႉၵျႂင်းၶၼ်ႇထီႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ  မၢင်ၸိူဝ်းပၢႆၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၸွမ်းၼွင်ႉၽႂ်မၼ်း  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃးလူင်ၼၼ်ႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် မႃးပႂ်ႉႁၢမ်ႈႁေႉ ပိၵ်ႉတၢင်းဝႆႉသေ ဢမ်ပၼ်ၽႂ်ၵႂႃႇမႃး  ၵွပ်ႈၼႆ ဢမ်ႇမီးလူတ်ႉၵႂႃႇလူတ်ႉမႃး ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းသိုဝ်ႉၵူၼ်းၶၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈပွတ်းဝၼ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုင်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၽၢႆႇတပ်ႉဢိူၺ်းလီ ဢၼ်မီးၸုမ်းတပ်ႉလွႆတဢၢင်း TNLA ၊ တပ်ႉရၶႅင်ႇ AA ၊ တပ်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်တႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းၶဝ် တီႈပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈတင်း မိူင်းရၶႅင်ႇ ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်းၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်းၼႆယဝ်ႈ ။
.

Photo: #Facebook
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
19/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.