ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸၼ်ႉၸွမ်တႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ထႆး လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တႃႇပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ


   ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃတႆး ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ လွႆတႆးလီ - ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင် မိူင်းတႆး လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျၽတ်ႉ ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် တင်းသွင်ၾင်ႇမိူင်း


ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - ၼင်ႇႁိုဝ်ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး တေလႆႈၶိုၼ်ႈသင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်ၶိုတ်းၸၼ်ႉၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႃတိူဝ်ႉတၢင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီပၢႆ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ရႃႉၶျ်ၽတ်ႉၵဵင်းႁၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇလိူဝ်ပိူၼ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉၸႂ်မႃး ၼႆယဝ်ႈ
ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ MOU ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃပၢင်ၵုမ် ဢထိၵၢၼ်ပေႃတီ อธิการบดี ၸၼ်ႉၸွမ်လူင်ၵဵင်းႁၢႆး - မိူင်းထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းထိ 19 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ
မီးၽူႈၵွၼ်းလူင်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းႁၢႆး ပရေႃႇၾႅၵ်ႇသိူဝ်ႇ - ပႃႇမွၵ်ႉၶ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သွၼ်ၶျႆး မုင်ႉထႆးသူင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆးသေ မီး ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၽၢႆႇၵိူဝ်းၵုမ်ၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ Dr-ၸၢႆးဢူး ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်  တူင်ႇၵူၼ်းတႆး Director - ၼၢင်းႁဵဝ်းသႅင် ပဵၼ်ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း / ၽၢႆႇၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျ်ၽတ်ႉ ၵဵင်းႁၢႆးသမ်ႉ မီး Dr. သူမ်ပတ်ႇ ပုၼ်ႊၶမ်းယိူင်း  ดร.สมบัติ บุญคำเยือง ( ႁူဝ်ၼႃႈငဝ်ႈငုၼ်း ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ) Dr. လေလႃႉ တရီးဢဵၵ်ႇၵႃၼုၵုၼ်ႊ ดร.เลหล้า ตรีเอกานุกูล ( ၽူႈၵွၼ်းၵၢၼ် ပၢႆးသၢႆႊတူင်ႇၵူၼ်း Social Science ) ၶဝ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ

ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇသွင်ပႃႈ လႆႈၽွမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း / လႅၵ်ႈလၢႆႈမေႃသွၼ်  မိူၼ်ၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းထႆး မိူဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မႃးႁဵၼ်းတီႈမိူင်းထႆး ၶူးသွၼ်ထႆး မႃးသွၼ်ပၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်တႆး ၶူးသွၼ်ထႆး မိူဝ်းသွၼ်  တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ထႆး၊ တေႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢၼ်ႈၶႆႈ သီႇမီႇၼႃႇ တေႁူမ်ႈ ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လမ်းတိုၼ်းၶူၼ်ႉၶႂႃႉ research လႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ
 ၵၢၼ်ႁူမ်ႈသၢင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ သွင်ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ တေတႄႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇ ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းတီႈၸၼ်ႉၸွမ် တူင်ႇၵူၼ်းတႆးမႃး 3 ပီသေ လႆႈႁပ်ႉဝႂ် diploma degree ၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃးသိုပ်ႇႁဵၼ်းထႅင်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ရႃႉၶျ်ၽတ်ႉၵဵင်းႁၢႆး 2 ပီ သေယဝ်ႉ တေလႆႈႁပ်ႉၶူးဝဵၵ်ႉၸႃႇ ပီႇဢေႇ ၼႆယဝ်ႈ

မၼ်းၼၢင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပႆ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈတိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈ-ၵွင်ႉၵၢႆႇၵႂႃႇလႆႈတင်း ၸၼ်ႉၸွမ်လူင် ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႅင်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ သင်ဝႃႈ ၶႂ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈလၢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ၼႆၸိုင်  ပၢင်တွပ်ႇ လိၵ်ႈတႃႇလဝ်ႊၶဝ်ႈႁဵၼ်း (Entrance exam) ၸုပ်ႈၼႆႉ တေႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းထိ 30 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ ၊ မႃးတွပ်ႇလႆႈတီႈ ၵေႃတႆးလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃတႆးၵႃလိ ၊ ၶႂ်ႈႁုထႅင်ႈလၢႆးႁူဝ်ယွႆႈၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်လႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်းၵေႃတႆး 09-4037 59076  ဢမ်ႇၼၼ် 09-4282 43779  ၼႆၵေႃႈလႆႈယူႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်  https://www.facebook.com/KawDaiOrganization/
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး 23/8/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.