ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း

ဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA  သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA   သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ႁူမ်ႈႁွမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၾၢင်ႉသတိလွင်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈမႃးၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းတီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ


ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ႄလႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းသေ ပိုၼ်ႉတီႈၼႃႈလိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ မီးၼမ်မႃးလႄႈ မီးငဝ်းလၢႆး ဢၼ်တေပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးထႅင်ႈ လိူဝ်သေၼႆႉ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် လူတ်ႉၵႃး လမ်းလဵၵ်ႉ လမ်းယႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်  လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ႄလႈ လူတ်ႉၵႃးသုၼ်ႇတူဝ်လႂ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃးယူႇတီႈမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈမႃးၶမ်ယူႇၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၶႅၼ်းတေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉႄဝႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေၵမ်း ၼႆယဝ်ႈ


ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယင်းတႅမ်ႈဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉသတိထိုင် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵႆႉဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇမၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တၢင်ႇမႃးၸွမ်း လူတ်ႉၵႃးၵူၼ်းမိူင်း ၶီႇမႃးၸွမ်းလူတ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈပျသၼႃႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမႃးၸွမ်းၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပၼ်ၾၢင်ႉၸိူင်ႉၼႆ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းၶႆႈၵူၼ်းပဵၼ် ဢမ်ႇယူႇလီသေ လူဝ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇယႃတူဝ်ၼႆၸိုင် ၶႅၼ်းတေႃႈၵပ်းသိုပ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸုမ်းတပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်သေ ၸွင်ႇၵွႆႈၵႂႃႇမႃးၵၼ်တႃႉ ၼႆယဝ်ႈ


တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၵူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လမ်းယိုဝ်းၸွမ်းၽၢႆႇလင်ၶဝ်လႄႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 27  မိူဝ်ႈၼႃႈတေဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉၵေႃႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ၶူဝ်ၵၢႆႇတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးတီ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် - သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် - ၶျိၼ်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၼႆယဝ်ႈ
 

သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ထိသွင် ဢၼ်ၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈသွင်ၽၢႆႇမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမိူင်းႄၶႇလႄႈ မိူဝ်ႈၶူဝ်လုၵွႆပႅတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵေႃႈ လုသုမ်းၸွမ်းယူႇယဝ်ႈ
.
Photo: #Nay Myo #Wai Yan Phyoe #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.