ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ် ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်

ဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၽူႈၸၢင်ႈ/ၼၢႆးၸၢင်ႈ ၸဝ်ႈၶွင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ် ၊ မူႇၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် မႃးႁုပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၼ်ႁႃပျသၼႃႇတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢၼ်ၶဝ်လႆႈထူပ်းယူႇၼၼ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵေႈလိတ်ႈပၼ် ။


ၸၢႆးပိူင်း ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ( ၶိူဝ်းၶၢႆႇ  ႁႅင်းငၢၼ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ) လၢတ်ႈၼႄ ၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ ဝၢႆးသေပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈ မိူဝ်ႈပီၵၢႆၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၢႆမီႈၼၼ်ႉ ႁုတ်ႉမတ်ႉၶဵင်ႈတေႃႇၼႃႈၵၢၼ်မၢင်ဢၼ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးတၢင်းယၢပ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ် ၊ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈမၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ဢဝ်လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ မႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ တိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ၊ ၵမ်ၵိၼ်း ၊ လွၵ်ႇငိူတ်ႈ ၊ မႂ်ၵိၼ်ငိုၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူဝ်ႁေသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇတေႉတေႉ ၊ ပေႃးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်း ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈ  ၵေႃႈၺႃးၵိၼ်ၸွမ်း ၊ ပေႃးၵမ်ၵိၼ်းၼႃႇၽႅဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၵႂႃႇလႄႈ ၽူႈၸၢင်ႈ ၼၢႆးၸၢင်ႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၶၢတ်ႇလုၵ်ႈလဵင်ႉ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၸင်ႇလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်သေ ႁႃၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။


ဝၢႆးသေဢုပ်ႇၵုမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်မီးၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း 3 ဢၼ် - 
ၶေႃႈထိ 1 ယွၼ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမေးမၵ်းမၼ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း  ဢၼ်ဝႃႈ ( ၵမ်ႇမၵွၼ်း ) ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵျၢမ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈၸႅင်ႈလႅင်း ။ ႁႂ်ႈယွၼ်ႇယၢၼ်းပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးဝႃႈ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၼႆၸိုင် ၵၢၼ်တႃးလိၼ်ပုၼ် ၊ ၵၢၼ်တႃးသီ ၊ ၵၢၼ်ၶပ်ႉမၢၵ်ႇဢုတ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးယူႇလႄႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်ႁဵတ်းယူႇ ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈၵၢၼ်ၼႂ်းလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း ၼႆၵေႃႈ ဢၼ်ႁပ်ႉပၼ်ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်း  သိုဝ်ႉလႄႈ ၶိုၼ်းၸီးပၼ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႃႈလီပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်းယူႇ ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉႁဵတ်း  ၵၢၼ်မဵဝ်းဢၼ်ၵိုင်ႇငၢမ်ႇၵၼ်တင်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းမေႃ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်  

ၶေႃႈထိ 2 ၼႆၵေႃႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈၽွင်းလူင်ၽၢႆႇႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး ၶိုၼ်းမေးၶႆႈၸႂ်ထတ်းသၢင်ႈ မူၼ်ႉမေးပၼ်ၶိုၼ်း မၢႆမီႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၶေႃႈမၢႆမီႈ 7 ဢၼ်ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇ ၸတ်းၵၢၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2017 ၼီႈ ။

ၶေႃႈထိ 3 - တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆ ၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်- သပ်းသေးပၼ် လွင်ႈဢၼ် ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ မၢင်ၸိူဝ်း ဢဝ်မၢႆမီႈႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတိၺွပ်း /  လွၵ်ႇၵိၼ်ငိုၼ်း/ မႂ်ဢဝ်ငိုၼ်း တီႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ ၽူႈၸၢင်ႈၼၢႆးၸၢင်ႈၶဝ် / ၽၢႆႇၼိုင်ႈ တၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်းပူၵ်းပွင်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၸၢင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ လီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၸွႆႈလၢတ်ႈပၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၶဝ်ႈ တိၺွပ်းႁႅင်းၵၢၼ် ပေႃးတေလႆႈမဝ်လူင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


မိူဝ်ႈဢၼ် ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယိုၼ်ႈလိၵ်ႈ ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း တီႈလုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ၽူႈၵွၼ်းၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ  นายศุภชัย เอียมสุวรรณ ၼၢႆႊသူၽႃႉၶျႆႊ ဢဵမ်ႇသုဝၼ်း ၵေႃႉလူင်းမႃးႁပ်ႉဢဝ်ၵမ်းသိုဝ်ႈ ။ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈ တွင်ႈထၢမ်ပၼ်ႁႃပျသၼႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇတၢင်ႇထိုင်ပၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းပႃႈၼိူဝ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်ႉဢုပ်ႇၵုမ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးပွတ်းႁွင်ႇ ( ၶိူဝ်းၶၢႆႇ  ႁႅင်းငၢၼ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ် ) မိူၼ်ၼင်ႇ မူႇလ်ၼိထိမႅပ်ႇ MAP foundation  ၊ ၵဝ်ႉငဝ်ႈပူၵ်းပွင်သုၼ်ႇလႆႈ  သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRDF ၊ လႄႈ ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းဢၢႆးပိၵ်ႇသ်   ibis ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆး  ။ တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ မီးႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း မွၵ်ႈသႅၼ်ပၢႆ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉသေ ၵမ်ႈၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၶႃႈဢေႃႈ ။
.
Photo: #
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
7/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး#ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ်  #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic  #taimedia  #shanmedia #tai #shanstate #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย      

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.