ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလၢႆတီႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင်တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပၢႆႈၽေးဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊ ၵႃးၸုမ်းပရႁိတ ၺႃးယိုဝ်း ၊ လုတၢႆ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၶူဝ်ၵၢႆႇ ၵေႃႈ ၺႃးယႃႉၵွႆထႅင်ႈ


ဝၢႆးသေ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်တီႈၼွင်ၶဵဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းသိုၼ်းသေယဝ်ႉ တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွင်ၽၢႆႇသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ။ 

ၼႂ်းဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸေႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊ ၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ သႅၼ်ဝီ လႄႈၵုၼ်လူင် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မၢင်တီႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း ၊ မၢင်တီႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃး ၊ ၶူဝ်ၵၢႆႇမၢင်တီႈတႄႉ တင်ႈၸႂ်ယႃႉလႅဝ်ပႅတ်ႈ ။


ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်ၼႆႉ ပၢမ်ႉၼမ်ႉမၼ်းလူတ်ႉ ( တဵင်ႇၽျူႇ) ဢၼ်မီးတီႈသၢပ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းသေ ဢဝ်ၾႆးမႆႈပႅတ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းလႄႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဢူးထုၼ်းမျိၼ်ႉ ဢၼ်ႁေႃႈၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈလုတၢႆၵႂႃႇ ။ ၵႃးၶဝ်ၵေႃႈ ပိၼ်ႈၵႂႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 2 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉဢွင်ႇသဵတ်ႈၸႃႇ ပွၵ်ႉ 12 လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်း 2 လင် ၊ လင်ၼိုင်ႈၾႆးမႆႈ ၊ ထႅင်ႈလင်ၼိုင်ႈလုၵွႆ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ဢွင်ႇသဵတ်ႇၸႃႇသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵုင်းၸူင် ၊ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်ႁေသေ ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းမၢၼ်ႈသူႈ ၼႂ်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ။ ၽူႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုင်း တင်းသဵင်ႈမီးယူႇ 278 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႈ ။


လိူဝ်သေၼႆႉ တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇၵုင်းသႃႇ ဢၼ်ၵႆယၢၼ်တင်းဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မွၵ်ႈ 10 လၵ်းပၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ပၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉ တင်းၵုင်းသႃႇၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 200 ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈဝတ်ႉၵျႂင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ။ ၸၢႆးႁၢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈၼင်ႇၼႆလႄႈ ၵၢတ်ႇလူင်လႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ ယဵၼ်သီႇသီႇ  ၊ ၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ rfa တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉဢိူၺ်းလီၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ။ လူတ်ႉၵႃးပရႁိတ မဵတ်ႉတႃႇသျိၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇႁူင်းယႃသေတႃႉ ၺႃးယိုဝ်းတီႈႁိမ်းၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ၊ ဢဝ်ၵႃးၶဝ်ၵွႆၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶူဝ်ၵၢႆႇၸွမ်းတၢင်း လုၵွႆၼၼ်ႉသေ ထၢၼ်ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019  မိူဝ်ႈၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶဝ် ပွႆႇမၢၵ်ႇသေ ယႃႉလႅဝ်ၶူဝ်ၵၢႆႇဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း - သႅၼ်ဝီ - ၵုၼ်လူင် - ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ 2 တီႈ ၊ တီႈၼိုင်ႈ  ပဵၼ်ၶူဝ်လဵၵ်း ၼမ်ႉတူၼ်ႈၸူင် ၊ တီႈသွင် - ၶူဝ်ႁိၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးတီး လႄႈ ဝဵင်းၵုၼ်လူင် ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေၸၢင်ႈ ၵႂႃႇမႃးလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၶပ်းၶိုင် မူၼ်ႉမေးပၼ်ဝႆးဝႆးယူႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


Photo: #Facebook
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး

17/08/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.