ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်း ဝ ဢဝ်ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ- ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 13 ၵေႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး ၼယူးသ်  kanbawzatainews တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝ uwsa ၼႃႈလိၼ် 171 သေ ဢဝ်ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး - ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ 13 ၵေႃႉ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ။
ပၢင်မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈၶိူင်ႈတိုၵ်းၸိုၼ်းယၢမ်း ဢၼ်တိၺွပ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 တပ်ႉသိုၵ်းဝ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် မိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း  ။ 


လုင်းယၼ်ႇၵေႃႇၵျူး (  ဦးရန္ေကာ္က်ဴး ) ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းဝ မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈဝႃႈ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း 171 ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်မႃးတႃႇသေႇ ။ ဢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ႄလႈ တင်းယႃႈမဝ်းၵမ် မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၼႆႉ မီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း ၊ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈၸတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈသေ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၊ မိူဝ်ႈပီ 2017 - ထိုင် 2018 ၼီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တိလႆႈၸုမ်းၵႃႉၶၢႆယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်လတ်းမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၶဝ်သေ ဢၢင်ႈတေသူင်ႇမိူင်းထႆး မီးယူႇ 2 ပွၵ်ႈ၊ 2 ၵေႃႉၼၼ်ႉ တိၺွပ်းလႆႈတူဝ်တၢႆ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတေႃႉယႃႈ 13 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး ၊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းလႃးႁူႇ ။ ၶဝ်တိၺွပ်းလႆႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယွၼ်း - ဢၼ်မီးႁိမ်းသၢပ်ႇလႅၼ်လိၼ်ထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ။ တိၺွပ်းလႆႈတင်း ယႃႈမ 4 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ မၢၵ်ႇပွႆႇ လွင်ႇၶျႃႇ 1 လဝ်း ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 4 လဝ်း ၊ ၵွင်ႈဢႅမ်ႇ 16 - သွင်လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 300 ပၢႆ ႄလႈ မိတ်ႈပၢႆလႅမ် 4 မၢၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ် တပ်ႉသိုၵ်း ဝ ၶဝ်တိလႆႈၵူၼ်းတေႃႉယႃႈမႃႉ ၼႂ်းပွၵ်ႈၼႆႉ တင်းသဵင်ႈ မီးၵူၼ်းထႆး 14 ၵေႃႉ ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 39 ၵေႃႉ ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းထႆး 1 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 39 ၵေႃႉတႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈသပ်းသေးဝႆႉယူႇတီႈ ၼႂ်းတပ်ႉ 171 ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈဢေႃႈ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #
kanbawzatainews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
4/09/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.