ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၶူးသွၼ်တႆး 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းယွၼ်ႉထၢင်ႇထိူမ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးသူႈတၢင်းၽိတ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈ
ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၸၢႆးၶုၼ်မိူင်း ( ဢႃႇယု 28 ပီ ) ႄလႈ ၸၢႆးလႅင်းၸိုၼ်ႈ ( ဢႃႇယု 24 ပီ ) သွင်ၵေႃႉပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၺႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မၢပ်ႇၼေးထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်း လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးသိုၵ်း ဝဵင်းပၢင်ဢူး မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉသေ တိၺွပ်း ၶင်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း  မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 2 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ ။လုင်းၸၢႆးၸေႃးလႃႉ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၶူးသွၼ် သွင်ပီႈၼွင်ႉ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ - လုၵ်ႈၸၢႆးတင်းသွင် ၺႃးမၢပ်ႇတၢင်းၽိတ်း 2 ဢၼ် ၊ ဢၼ်ထိၼိုင်ႈ မၢႆမီႈ 17 ( ၵ ) ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸွမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၊ ဢၼ်ထိ 2 မၢႆမီႈ 67 ဢၼ်ၵဵဝ်ႈၶွင်ႈၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ။ ဝၼ်းထိ 2 လုမ်းတြႃးဝဵင်းပၢင်ႇဢူးတႅပ်းတတ်းပၼ်ဝႃႈ ပူတ်းပွႆႇပၼ် မၢႆမီႈ 17 ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵိုတ်းထႅင်ႈမၢႆမီႈ 67 ၵူၺ်း ၊ မၢႆမီႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၼွၵ်ႈႁေ တေႃႇသူႈလႆႈယူႇၼႆႄလႈ မီးၽူႈယႂ်ႇ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁပ်ႉႁွင်း / ဢႃႇမၶၢမ်ႇသေ ပွႆႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼႆယဝ်ႈ ။


လုင်းၸၢႆးၸေႃးလႃႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈၸၢႆးတင်းသွင် လႆႈတူၵ်းၶမ်ၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ပၢႆးယူႇလီၵေႃႈၶႅမ်ႉယူႇ လိူဝ်သေ ပဵၼ်ၶူမ်းၵၢႆးဢိတ်းဢွတ်း ၊ လႆႈပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေတႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလႂ် ၊ တေလႆႈ ၵႂႃႇေတႃႇသူႈၶိုၼ်း မၢႆမီႈ - 67 ၊ တေလႆႈၵႂႃႇလုမ်းတြႃးမိူဝ်ႈလႂ်ၼႆတႄႉ ပႂ်ႉပိူၼ်ႈတေႁွင်ႉမႃးၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႈ ။ မၢႆမီႈ 67 ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႈၶွင်ႈၸွမ်း ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၊ ၼႂ်းမၢႆမီႈလၢတ်ႈဝႆႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေမဝ်ႇဝႃႈ ပေႃး ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉသေ ယိပ်းတိုဝ်းၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်ႁၢမ်ႈဝႆႉၸိုင် တေလႆႈၺႃးတၢမ်ႇၶွၵ်ႈ ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 1 ပီ ၊ ဢမ်ႇၼၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တင်းတၢမ်ႇၶွၵ်ႈလႄႈတၢမ်ႇငိုၼ်း တင်းသွင်ပိူင်။

ၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸယၽ - ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၵူတ်ႇၸႅတ်ႈႁိူၼ်းၶူးသွၼ်ၶဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 17 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ၼႆႉသေ  သိမ်းဢဝ်ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်း( ေဝႃႇၵီႇတေႃႇၵီႇ ) ဢၼ်ၶူးသွၼ်ၶဝ် ဝႆႉၸႂ်ႉ တိုဝ်းမိူဝ်ႈၽွင်းဢွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇႄလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းသၽႃႇဝၼႂ်းထိူၼ်ႇ ၊ ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼင်ႇႁိုဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈတူၵ်းႁၢႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ တၢင်ႇ တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။ ၸၢႆးဢွမ်ၶမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်တူၺ်းထိုင်ၶူးၶဝ်ၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်း ႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  - လွင်ႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၾၢင်ႉသတိဝႃႈ ဢၼ်လႂ်ဢၢပ်ႈၽိတ်း မၢႆမီႈ ၼႆၵေႃႈ လီငိူင်ႉဝႄႈ ၊ ဢမ်ႇသၢင်ႇတေႃႇ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်ႁဝ်း ၼႆယဝ်ႈ ။

 
 ၶူးသွၼ် 2 ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၺႃးတိၺွပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃတႆး - ၵႃလိၵုၼ်ႁဵင်သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တင်းသွင် တေလႆႈလွတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸိူဝ်းၼႆၵေႃႈ လႆႈမီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတုၵ်းယွၼ်းပၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈ ။  ၸိူဝ်းပဵၼ် ဢိူၺ်းၵေႃႉဢိူၺ်းသႄႈလႄႈ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၼႄတူဝ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈတုၵ်းယွၼ်းပၼ် ၼႂ်းသိုဝ်ႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၵႂႃႇယူႇယဝ်ႈ ။ 
.
Photo: #
Sai Waiyan
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
3/09/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.