ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ-မူႇၸေႈ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ 7 လမ်း ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃးၾူၼ်းလႄႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၼႂ်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 9 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ လူတ်ႉၵႃး လူင်/ၵႃးဢွၼ်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းၵူတ်ႉၶၢႆ - မူႇၸေႈ ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ 7 လမ်း ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၶဝ် သိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၾူၼ်းလႄႈ ဢႅပ်ႇငိုၼ်းၶဝ် ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ သၢဝ်းပၢႆ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ။


ၵူဝ်ႇထႃး ၽူႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 3 ၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႃႈ လူတ်ႉၵႃး 7 လမ်း ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ တီႈၼႃႈႁွင်ႈယႃ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉ ေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ / ၵွပ်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း မွၵ်ႈ 20 ပၢႆ တူၵ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉ လွင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈပႆ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၶမ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ လပ်းသိင်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ ၊ သမ်ႉမီးပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇ ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်မိူဝ်း ၼွၼ်းယင်ႉလိုဝ်ႈတီႈႁိူၼ်းၶဝ် ။ ထိုင်ၼႂ်ၸဝ်ႉမိူင်းလႅင်းမႃး ၸုမ်းပရႁိတလၢႆၸုမ်း ၸင်ႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ ဢဝ်ၵႃး 7 လမ်း ၵႂႃႇႁပ်ႉၶဝ် မႃးဝႆႉတီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႈ။


ၵူဝ်ႇထႃး သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၺႃးၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈၼၼ်ႉ တေမီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ  12 လေႃႉ 4 လမ်း ၊ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း 1 လမ်း ၊ ၵႃးဝႅၼ်ႇ AD -1 လမ်းလႄႈ ႁၢႆးၵျႅၵ်ႉ 1 လမ်း ။ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈဢၼ်မႃးႁေႉၵႃးၶဝ်ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ သဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉပိူၼ်ႈႁၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးၼႆ သူဢမ်ႇႁူႉႁႃႉ ၼႆသေ ၸႂ်ႉၶဝ်လူင်းၵႃးမူတ်း ၊ ပၢႆသိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၾူၼ်းလႄႈဢႅပ်ႇငိုၼ်းၶဝ် ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မၢႆၾၢင်ဝႂ်ၵပ်း တူဝ်ၵေႃႈ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းမူတ်း ၊ ၵူၺ်းလႆႈၶိုၼ်း ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်လၵ်ႉထိုမ်ႈပႅတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းယုမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
ယွၼ်ႉၼၼ် ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇမီးပုၼ်ႈၶဝ်သေ ႁဵတ်းပၼ်ဝႂ်ႁပ်ႉႁွင်းမၢႆၵပ်းတူဝ် ၊ ၶပ်းၶိုင်ပၼ်လူတ်ႉၵႃးသူင်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႈ ။


ၼႂ်းၶၢဝ်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၺႃးဢဝ်ၾႆးၽဝ်တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵူတ်ႉၼႆႉ တီႈတေႉမၼ်းတင်းသဵင်ႈ မီး 9 လမ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃးတၢင်ႇမၢၵ်ႇမႆႉသွင်လမ်းတႄႉ ႁေႃႈလႅၼ်ႈပႅတ်ႈလႄႈ တၼ်းလွတ်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။ ဢၼ်ၽဝ်ၵႃးၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ႁဵတ်းၼႆသေတႃႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉတႄႉ တပ်ႉၸုမ်းဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ် မီးၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃး ၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်းလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်  တေဢမ်ႇလႆႈၶမ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆယဝ်ႈ ။


ဝၢႆးေသ ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 ႄလႈ 30 ၼၼ်ႉ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ပျီႇထွင်ႉသု လႆႈၺႃးၸုမ်းတပ်ႉဢိူၺ်းလီၶဝ် ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ လူတ်ႉလူင် 4 လမ်း ႄလႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 1 လမ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၽၵ်းလိူၼ်း ႄလႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၽၢတ်ႇမိူင်းလီ ၸေႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ယူႇယဝ်ႉ ။
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
4/09/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.