ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းမႃးဝႆႈၽြႃးမိူင်းတႆး ပိၼ်ႈတူၵ်းၼႂ်းလွႆ လုတၢႆ 15 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 10 ၵေႃႉ

10/30/2562 09:36:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵမ်ႇပေႃးၸတႆး တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 28 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ   တီႈၼႂ်းလွႆ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈယူင်ႇတွင်ႇ ေၸႈဝဵင်းယႂႃႇငၢၼ...

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးလူတ်ႉ 18 လေႃႉ လေႃႇၺႃးသေႁေႃႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ လႆႈတၢႆထင်တီႈ

10/26/2562 06:42:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် super high way - ၵဵင်းမ...

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း

10/14/2562 10:17:00 ก่อนเที่ยง 0

မိူဝ်ႈ ၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူ...

သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း

10/14/2562 09:34:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 မႅၼ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး...

သိုၵ်းလွႆၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ

10/09/2562 07:10:00 ก่อนเที่ยง 0

ဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူ...

မိူင်းထႆးတိၺွပ်းလႆႈ ၸိူဝ်ႉၾၼ်းယႃႈလမ် ၼမ်ႉၼၵ်းမွၵ်ႈ သႅၼ်ႁူၵ်းမိုၼ်ႇၵီႇလူဝ်ႇ ဢၼ်တေသူင်ႇမိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ

10/05/2562 08:27:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇထႆးရတ်ႉ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ တႃႈႁိူဝ်း ၸေႈတွၼ်ႈၶျူၼ်းပူႊရီႊ မိူင်းထႆးၶဝ် တိၺွပ်းလႆႈ မဵတ်ႉၸိူဝ်ႉၾၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၾ...

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ်မူတ်းသႂ် ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယမ်ႇ

10/02/2562 09:02:00 ก่อนเที่ยง 0

ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉသူး ဝဵင်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဝဵင်းဢၼ်မူတ်းသႂ်လီ  ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵ...

ขับเคลื่อนโดย Blogger.