ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးလူတ်ႉ 18 လေႃႉ လေႃႇၺႃးသေႁေႃႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ လႆႈတၢႆထင်တီႈ


ၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼိဝ်းသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် super high way - ၵဵင်းမႆႇ-လမ်းပၢင်း ၸေႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်း မိူင်းထႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ သွင်မႄႈလုၵ်ႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၺႃးလူတ်ႉ 18 လေႃႉ တုမ်ႉလေႃႇသႂ်ႇသေႁေႃႈပၢႆႈပႅတ်ႈ ၊  ၵေႃႉပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ဢႃႇယု 10 ၶူပ်ႇ ၺႃးမၢၵ်ႇလူတ်ႉယဵပ်ႇသႂ်ႇလႄႈ လႆႈတၢႆထင်တီႈ ။ 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လမ်းပုၼ်း ร.ต.อ. สุพจน์ นุกาศ  လၢတ်ႈၼေၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 25 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 9 မူင်း မီးၵူၼ်းတိူင်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းမႆႇ - လမ်းပၢင်း ဢၼ်မီး တေႃႇၼႃႈရၢၼ်ႇၸင်ႈၼမ်ႉၼၵ်းလူတ်ႉ ၼႂ်းပွၵ်ႉဢူးမူင်း ၸေႈဝဵင်းလမ်းပုၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ လူတ်ႉလူင်သိပ်းပႅတ်ႇလေႃႉ လေႃႇၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ မီးၵူၼ်းလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆလႄႈ လႆႈၵႂႃႇသပ်းသေးတူၺ်း ၊ မိူဝ်ႈထိုင်တီႈၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵွတ်ႇတင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ သိပ်းၶူပ်ႇ (10 ၶူပ်ႇ) ဢၼ်လူမ်ႉယူႇၼၼ်ႉသေ ႁွင်ႉႁႆႈယူႇ ၊ ႁိမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးလူတ်ႉၶိူင်ႈသီသွမ်ႇလမ်းၼိုင်ႈ လူမ်ႉဝႆႉ ။


ပေႃးလႆႈတွင်ႈထၢမ်တူၺ်းၸိုင် လႆႈႁုဝႃႈ ၼၢင်းဢၼ်ႁွင်ႉႁႆႈယူႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢင်းသဵၵ်ႇ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၼၢင်း ဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးတၢင်ႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၼင်ႈမႃးတင်းလင်သေ ဢၢင်ႈတေၵႂႃႇသူင်ႇႁဵၼ်းၽိသဵတ်ႇ ၊ မိူဝ်ႈထိုင်တၢင်းၵူတ်ႉ / တၢင်းၵႅပ်ႈ တီႈပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ မေးတၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ၺႃးလူတ်ႉသိပ်းပႅတ်ႇလေႃႉ တုမ်ႉလေႃႇၺႃးလႄႈ ဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈတူၵ်းၵႂႃႇႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးသမ်ႉ တူၵ်းလူမ်ႉၼိူဝ်တၢင်း ၊ သမ်ႉပၢႆၺႃးလူတ်ႉလူင် ယဵပ်ႇသႂ်ႇၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးလႄႈ လႆႈလုသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။


ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးလူတ်ႉ 18 လေႃႉတႄႉ ႁူႉႁိုဝ် ဢမ်ႇႁူႉႁိုဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းလူတ်ႉ ဢမ်ႇဝၢႆႇတူၺ်းသေ သိုပ်ႇႁေႃႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ လိူၵ်ႈဢမ်ႇလႄႇ ၵွင်ႈထႆႇၼႃႈလူတ်ႉလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်မႃးၸွမ်းၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ လႆႈထႆႇဝႆႉၽၢင်ႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေပဵၼ် တၢင်းၵမ်ႉထႅမ်တေႃႈ လွင်ႈဢမုၶတီးၼႆသေ  ၸဝ်ႈၵႃးၸင်ႇဢဝ်ဝီႇတီႇဢူဝ်ႇၼၼ်ႉ မႃးဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ။ 


ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽႄၶလိပ်ႉဝီႇတီႇဢူဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ထိုင်ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၽႂ်ႁၼ်ၺႃးလူတ်ႉ 18 လေႃႉလမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးပၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၊ တီႈမၢႆၾူၼ်း 191 ဢမ်ႇၼၼ် 053 512042 တႃႇတေလႆႈႁွင်ႉၸဝ်ႈၵႃး မႃးၸႅတ်ႈထၢမ်ႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈၸွမ်းတၢင်း ၼႆယဝ်ႈ ။
https://www.youtube.com/watch?v=dg0Sff2Xw40
Photo: #Chiang Mai News
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
26/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.