ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းတၢင်း


ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 မႅၼ်ႈၶမ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇဝႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မီးသၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး  ဢၢင်ႇဢၢၼ်းတေၵႂႃႇပွႆးၵၼ်ႇတေႃးဢွၵ်ႇဝႃႈ သမ်ႉၵႂႃႇၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၸွမ်းတၢင်းသေ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇတင်း သၢမ်ပႃး ။

လုင်းတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ် ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မီးတၵႃႇသထႃး ပေႃႈဢွၵ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇၶဝ် ပၢင်းမိူဝ်းပွႆးၵၼ်ႇတေႃးသၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈလႄႇၵလေး ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈ ၸင်ႇလႆႈၵျႂႃႉမိူဝ်း ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တႃႇတေၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇမီးလူတ်ႉၵႃးလႄႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈ 3 ပႃး  ၸင်ႇလႆႈၶီလူတ်ႉၶိူင်ႈမိူဝ်းဢဝ် ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းပၢႆ မိူဝ်ႈၶဝ်ၸဝ်ႈၶပ်းလူတ်ႉ ပူၼ်ႉၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈပႅၵ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းမေႃး တိုၵ်ႉယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈလွႆၵလေး မွၵ်ႈလၵ်းပၢႆၶိုင်ႈၼၼ်ႉ  သမ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ တင်း 3 ပႃး   ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽူင်ႉသဵၼ်သႂ်ႇၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်း ၊ ၵမ်ႈၼမ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ တီႈတိၼ် ၊ ၼႃႈဢူၵ်း လႄႈမၢၵ်ႇတႃၶဝ်ၸဝ်ႈ ။ ၸဝ်ႈၶဝ်လႆႈမႃးယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃမိူင်းမေႃးဢွၼ်တၢင်း ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸုမ်းပရႁိတၶဝ် ၸင်ႇမိူဝ်းႁပ်ႉမႃးယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၵူၼ်းမိူင်း ၸေႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ။ သၢင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈ 3 ပႃး ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၸၼ်ႇတိမႃႇ ( ဢႃႇယု 27 ပီ ) ၸဝ်ႈသေႃးပီတႃႉ ( 28 ပီ )  ၸဝ်ႈၶေႇမိၼ်ႇတ ( 26 ပီ ) ၶဝ်ၸဝ်ႈ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ၊ ၼႂ်းၶဝ်ၼၼ်ႉ 2 ပႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ၊ တႃႇပႃးၼိုင်ႈတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူဝ်ပၢင်ႇ မိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႈ ။


လုင်းတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၽူင်ႉသႂ်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇပွမ်း ဢၼ်ဢဝ်မိုဝ်းႁဵတ်းဢဝ်ၵူၺ်း ၊ မၢၵ်ႇပွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်သေ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် မႃးၾင်ဝႆႉ ႁၢင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်  ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇမေႃႁဵတ်း ဢမ်ႇမေႃႁၢင်ႈ ။ ပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းလွႆတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃးသေ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊  ၼႂ်းၸေႈတွၼ်ႈၵျႂၵ်ႉမႄးၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇယဵပ်ႇၺႃး မၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉ ။
 
မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 8 ၼႆၵူၺ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီႈ ၸေႈဝဵင်းမိူင်းလူင် ၸေႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပိတ်းၼဵင်ႈၼႂ်းသူၼ် ၊ သမ်ႉၵႂႃႇတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်ပိူၼ်ႈႁၢင်ႈဝႆႉသေ ၽူင်ႉတႅၵ်ႉသႂ်ႇၶဝ်လႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႆႈတၢႆထင်တီႈ ၊ ၵေႃႉၼိုင်ႈတိုၵ်ႉမီးယူႇတီႈႁူင်းယႃၵျႂၵ်ႉမႄး ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #dvb
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
14/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.