ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

သိုၵ်းလွႆၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းယေး ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသႅၼ်ဝီ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်း ပွၵ်ႉ 1 ႄလႈတင်း ပွၵ်ႉ 2  ၊ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ပႃး ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇႁူင်းယႃ မီး 7 ၵေႃႉ ။ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ လုတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ။

ၸၢႆးဢူးၶမ်း ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈမေႃးမႃးတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင်သႅၼ်ဝီ ၊ ထိုင်မႃးၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းပၢႆ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ၸင်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ သပ်းသေးၸွမ်းၵၼ်တင်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၊ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၸိုင် မီးလူတ်ႉၵႃး တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢႆ 88 ၶဝ် - ၶဝ်ႈမႃးၶျႃးတီႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ပဵၼ်ထႅဝ် ၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်သမ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းသေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းဝဵင်းၵမ်းလဵဝ် ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၶဝ်ၵေႃႈ သဵၼ်သႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း 7 ၵေႃႉ၊  ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 2 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းႁိုင်မွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ၊ သိုၵ်းလွႆ ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇတင်း ၵွင်းလွႆၽြႃး ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇလမ်းယိုဝ်းၶဝ်တင်းလင် ၊ ၼႂ်းဝဵင်းတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈတဵတ်ႇယဵၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၊ ၵၢတ်ႇလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈႁပ်းဢိုတ်းဝႆႉ ၊ ပွႆးတွပ်ႇလိၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၶၢႆႉဝၼ်းမၼ်းဝႆႉ ၊ ႁိူၼ်းယေး ဢၼ်လုဢၼ်သုမ်း ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉလႄႈ ပႆႇပႃႈႁူႉဝႃႈ လုၵႂႃႇလၢႆလင် ၼႆယဝ်ႈ ။


တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢၼ်ပႃးၼႂ်းတပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၶဝ်ၼႆႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ဝၼ်းထိ 15 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇယိုဝ်းႁူင်းပလိၵ်ႈႁၢၼ် ဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၊ ယူႇၵႆသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်း လုတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း သိပ်းပၢႆ ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Lashio  Media
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
9/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.