ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈတႆး လႆႈႁပ်ႉသူးဢၼ်မူတ်းသႂ် ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယမ်ႇ


ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တီႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ တႃႇတေလႆႈႁပ်ႉသူး ဝဵင်းႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ ဝဵင်းဢၼ်မူတ်းသႂ်လီ 
ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵုၼ်ဢေးသျႃး 10 မိူင်း ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ မိူင်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ တႃႇပီ 2019 
ၼီႈၼႆႉ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ 3 ဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်တေလႆႈႁပ်ႉသူး ၊ 
ၼၼ်ႉၵေႃႈပဵၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး / ဝဵင်းလွႆၶေႃ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ မိူင်းယၢင်းလႅင် လႄႈ 
ဝဵင်းတႃႈဝၢႆ ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ တိူင်းတၼၢင်းသိႃရီႊ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇႁူင်းႁႅမ်းလႄႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢူးလိၼ်းၸေႃႇထုတ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ 
ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၸုမ်းဢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ဝဵင်းႁၢင်ႈလီမူတ်းသႂ်ထိသုတ်း ၼႂ်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်း  
ATF - ASEAN Tourism Forum ၼႆသေ ၶတ်းလိူၵ်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၽၢႆႇၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း 
မိူင်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ - ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင် ဢၼ်တေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းပရူႇလ်ၼၢႆႊ ၼႂ်းလိူၼ်ႈထူၼ်ႈ 1 ပီ 2010   
 ၼီႈၼႆႉ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼၼ်ႉ မိူင်း 10 မိူင်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇၶဝ် မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶေႉၶဵင်ႇသေ ၼိုင်ႈမိူင်းလႂ် တေၶတ်းလိူၵ်ႈပၼ်သူး တႃႇ 3 ဝဵင်း ၊ မႆၢမီႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇ- ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈလၵ်းလၵ်းမၼ်းႄတႉၵေႃႈ  တေလႆႈပဵၼ် ဝဵင်းဢၼ် လိူမ်းလႆမူတ်းသႂ် ဢမ်ႇမီးယုၵ်းယၢၵ်း ၊ ဢမ်ႇဝူၺ်ႇဢမ်ႇႁင်ႈ ၊ မိူင်းဢၼ်လီယူႇလီသဝ်း -  ၼႆယဝ်ႈ။
မိူဝ်ႈၽွင်းပိူၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၶေႉၶဵင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈသေ လႆႈသူင်ႇၶေႉၶဵင်ႇၵႂႃႇ ဝဵင်းလူင်တင်းသဵင်ႈ 50 ဝဵင်း ၊ ၼႂ်းၵႃႈ 50 ဝဵင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၶဝ် ၸင်ႇလႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈ ဝဵင်းလူင် 3 ဝဵင်း - ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး / ဝဵင်းလွႆၶေႃ လႄႈ ဝဵင်းတႃႈဝၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းမူတ်းသႂ်ထိသုတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။


သူးရၢင်းဝၼ်းၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸေႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း တေလႆႈၵႂႃႇႁပ်ႉဢဝ်တီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽၢႆႇၵၢၼ် ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းဢႃႇသီႇယၢၼ်ႇ ATF-ASEAN Tourism Forum - ပွၵ်ႈထူၼ်ႈသွင် တီႈဝဵင်းပရူႇလ်ၼၢႆႊ - ၼႂ်းဝၼ်းထိ 12 ထိုင် ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈ ပီၼႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႈ ။


ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇႁူင်းႁႅမ်းလႄႈၵၢၼ်ႁပ်ႉၶႅၵ်ႇ မိူင်းယၢင်းလႅင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ - မိူင်းယင်းလႅင်ၶဝ်ၼႆႉ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵေႃႈမီးဢေႇသေ ဢမ်ႇပေႃးမီးၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ၊ ပေႃးလႆႈႁပ်ႉသူးသေ မီးၸိုဝ်ႈသဵင်ၸိူင်ႉၼႆၸိုင် ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း တေဢွၼ်ၵၼ်မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇၵၼ်လႄႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ - တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။


ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢၼ်ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ယူႇၼိူဝ်လွႆသုင် ၊ သုင်လိူဝ်ၼမ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ 4712 ထတ်း ၊ မိူဝ်ႈတႄႇမၼ်း တေမီးဝၢၼ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ ဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈဢင်းၵိတ်ႉသ်ၶဝ် လႆႈမႃးၽွင်းငမ်းႁဵတ်းၶုၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးပၢၵ်ႇပီပၢႆ ႁၼ်ဝႃႈ ထုင်ႉတူၼ်ႈတီးၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈၵတ်းယဵၼ်သႃႇယႃႇလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈၵေႃႇတင်ႈ ပဵၼ်ဝဵင်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ တီႈပၵ်းလုမ်း မိူဝ်ႈပီၶရိတ်ႉ 1890 ၼီႈ ၊


ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးၵူႈတီႈတီႈ  မႃးဢုပ်ႇၵုမ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တႃႇသေႇ  ၊ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ် ယေႈၶႅၼ်းၵိုၼ်းၵႃး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးသေ တီႈႁိမ်း ႁွမ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆၵေႃႈ မီးတီႈလီဢႅဝ်ႇလီယဵမ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ - ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ ၊ ဝဵင်းၵဝ်ႇ ယွင်ႁူၺ်ႈ ၊ ထမ်ႈလူင်ပၢင်းတရႃႉ ၊ ထမ်ႈၸၢင်ႉ ၊ ၵွင်းမူးမူၺ်ႇတေႃႇၵၢတ်ႇၵူႇ ၊ ၼမ်ႉတူၵ်းတၢၵ်ႇ တိုဝ်ႉၸၢႆးၶႃး မီးပႃးၾိင်ႈထုင်းပွႆးလၢမ်း ၸွမ်းပီၸွမ်းလိူၼ် ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်တင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Taunggyi ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ #wikipedia #lwinpyin #Latest News
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
2/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.