ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း


မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ၼီႈ တီႈဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇတွင်း ၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇယိင်းတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေ ၵၼ်ႉ ၸၼ်ဢၢင်ႈဢၢၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၵႃႇမ တီႈမၼ်းၼၢင်း ။

ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYO လႃႈသဵဝ်ႈ ၽူႈဢၼ်ၵႂႃႇၸွႆႈတူၺ်းပၼ် ဢမုတၢင်းၽိတ်း လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 9 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 11 မူင်း ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၼၢင်း ယိင်းဢွၼ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 15 ပီ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 6 တိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်းမွႆႈယူႇ ၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းမၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ယႃႉၽၵ်းတူႁိူၼ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်းမၼ်းၼၢင်း ။ သေယဝ်ႉၵႅမ်ႇဢၢင်ႈမႃးလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ်မၼ်ၼၢင်း ၊ ၽွင်းၼင်ႇၼၼ် မႄႈထဝ်ႈၶဝ်လုၵ်ႉမႃးႁၼ်လႄႈ ၸၢႆးၼၼ်ႉၸင်ႇလႅၼ်ႈလူင်းႁိူၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆယဝ်ႈ ။
ၸၢႆးႁၢၼ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈလူလၢႆၵၼ်ႉၸၼ် ၊ ႁဵတ်းမိူၵ်ႈတေႃႇၼၢင်းယိင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်မီးၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်း ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေဢဝ်ငိုၼ်းမွၼ်ၵႃႈသရေႇသေ ယဝ်ႉယႃႈၵႂႃႇ ။ ပေႃးၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၼ်းမိူၵ်ႈမႂ်ႈၶဝ်တေထၢင်ႇဝႃႈ ပေႃးမီးငိုၼ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈႁဵတ်းလႆႈယူႇၼႆသေ တေ ဢမ်ႇသႂၢင်းၵိၼ်ၽႂ် ၊ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈတူၵ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇတႄႉ ပဵၼ်ၾၼ်ႁၢႆႉလူင် ၸွမ်းလွၵ်ႇယူႇ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ်မၼ်း ၊ လႆႈဢူၵ်းလႆႈဢၢႆၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၊ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ၵႂႃႇ ၊ ယွၼ်ႉၼႆ ထုၵ်ႇလီၸွႆႈၵၼ် ႁေႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈယိင်းလၢၼ်ယိင်းၽႂ်မၼ်းလႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ် ၵူၼ်းပူၼ်ႉပႅၼ် ပၼ်တၢမ်ႇႁႂ်ႈပေႃးလၢပ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ထိုင်မိူင်းလႅင်းမႃး မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈ ၶူးမေႃသွၼ်လႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ် / ၵူၼ်းလူင်ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇၶဝ်ၵေႃႈ  ၵႂႃႇမတ်ႉဢဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ မႃးၸႅတ်ႈထၢမ်/  မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ လႆႈမိူဝ်းၵၢၼ်းႁႃ ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇၼႆယဝ်ႈ ။ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵုမ်တင်းမၼ်းၸၢႆးလႄႈ ပေႃႈမႄႈၶဝ်သေ တူၵ်းလူင်းၽွမ်ႉၵၼ်ဝႃႈ တေႁႅၼ်းၽိူၼ်ယွမ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇ ပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းသရေႇၼၢင်းယိင်းသေ ယဝ်ႉယႃႇၵၼ်ၵႂႃႇ ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼမ်ႉပွင်ႈၶဝ် လႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းၼႆႉၸိုင် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးယွမ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇၵူၺ်းတႄႉ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလၢပ်ႇဢမ်ႇၵူဝ် ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 11 ၼႆႉ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁႃဢုပ်ႇၵုမ်ပူႇၵၢင်ႉ ပူႇၵႄႇၶဝ်သေ ႁႂ်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ၼႆယဝ်ႈ ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈလုမ်းပလိၵ်ႈႁၢၼ်လႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ တိၺွပ်းဢဝ်မၼ်းၸၢႆး ၶမ်ၶွၵ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝၼ်းထိ 11 ၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #shwenewnews #လားရွဳိးသတင္းထူး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
14/10/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.