ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁဵတ်းထူင်တီႈမိူင်းထႆး ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပေႃးပႅတ်ႈလႄႈ ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ႁဵင်ပၢႆလႆႈႁၢမ်းၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်လူင်လင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထူင်ဢွၵ်ႇတၢင်း ဢၼ်မီးတီႈၸေႈဝဵင်း သရီရႃးၶျႃး ၸေႈတွၼ်ႈၶျူၼ်းပူးရီႊ မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၵိုင်ႉၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်တေၵိုတ်းပႅတ်ႈ ပေႃးပႅတ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် သွင်ႁဵင်ပၢႆ လႆႈတူၵ်းၵၢၼ် တူၵ်းငၢၼ်းၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ် ။


လုင်းဢွင်ႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်း MWRN ၽၢႆႇသုၼ်ႇလႆႈႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထိ 31 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ပီ 2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းသွင်မူင်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ႁွင်ႉလၢတ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ထူင်ဢွၵ်ႇတၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ် ၊ သုမ်းၵေး လၢင်းႁႅင်းၼႃႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသိုပ်ႇႁဵတ်းလႆႈထႅင်ႈယဝ်ႉလႄႈ တေႁပ်းဢိုတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃး ၊  မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ လႆႈပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ် တႃႇတေတုၵ်းယွၼ်းဢဝ်ၶိုၼ်း ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈႁႅင်းၵၢၼ်  ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆၸိုင် ၸင်ႇၵွႆႈႁႃလၢႆး တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်သေ ၺႃးၼၢႆးၸၢင်ႈၽူႈၸၢင်ႈပူတ်းၵၢၼ်ပႅတ်ႈၸိုင် မၢႆမီႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉဝႃႈ ၽူႈၸၢင်ႈၶဝ် တေလႆႈတႅၼ်းသၢႆႈပၼ် ၵႃႈၶဝ်လႆႈသုမ်းႁၢမ်း ၊ ထုၵ်ႇလီလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ ဢႃႇယုၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းမႃး မိူၼ်ၼင်ႇပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး တီႈဢေႇသုတ်း လႆႈသၢမ်လိူၼ်ၸိုင် ထုၵ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်းတႃႇသၢမ်သိပ်းဝၼ်း ၊ သင်ဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈဢေႇသုတ်း တဵမ်ၼိုင်ႈပီၸိုင် ထုၵ်ႇလႆႈၶိုၼ်း ၵႃႈႁႅင်းတႃႇၵဝ်ႈသိပ်းဝၼ်း  ၽႂ်ယူႇႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၼမ်ၵႃႈၼၢၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ။


ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ  High Trent Industraies Bangkok Ltd. ၼႆသေ ၵမ်ႈၼမ် ႁဵတ်းဢွၵ်ႇထူင် ႄလႈ တိူၵ်ႈသႂ်ႇၶူဝ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်မီးလေႃႉ ၊ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ထႆး  မၢၼ်ႈ ႄလႈ ၵမ်ႇပူးၶျႃး မွၵ်ႈသွင်ႁဵင်ပၢႆ ၊ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ပႅတ်ႇသိပ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ ။ တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 10 ၼႆႉၵေႃႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇတႃႇယႃႇလူတ်ႉၵႃး တီႈၸေႈဝဵင်းရယွင်း  ၶွမ်ႇပၼီႇ SRF Industries (Thailand) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သုမ်းၵေးလၢင်းသေ ယုၵ်ႉသိမ်းႁပ်းဢိုတ်းပႅတ်ႈ ႁူင်းၸၢၵ်ႈၶဝ်လႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် 420 ၵေႃႉ လႆႈတူၵ်းၵၢၼ် / ႁၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽွင်းယၢမ်းလဵဝ်ၵၼ် မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ပၵ်းပိူင်ၸုမ်းႁႅင်းၵၢၼ်လုမ်ႇၾႃႉ ILO ႄလႈ ႄတႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈ 4 ပီၼႃႈၼႆႉၵႂႃႇ  တေတတ်းပႅတ်ႈ GSP ဢၼ်လွတ်ႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၶၢႆသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶဝ်တႃႇ 573 သႅၼ်း ၊ ပေႃးၼၼ်ၸိုင် တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ လွင်ႈသူင်ႇဢွၵ်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ တႃႇငိုၼ်းထႆး လၢၼ်ႉႁွမ်း 4 မိုၼ်ႇပၢႆ ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉလႄႈ တေၸၢင်ႈၵိုတ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၊ ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁႅင်းၵၢၼ်ၶဝ် ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႆႉဝႃႈ ပီၼႃႈၼႆႉ ၵူၼ်းတူၵ်းၵၢၼ်တူၵ်းငၢၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး တေမီးလႆႈ 5  သႅၼ် ထိုင် 6 သႅင် ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းႁူင်းၸၢၵ်ႈႁူင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ်သမ်ႉပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း - မိူၼ်းမၢၼ်ႈ / လၢဝ်း ႄလႈ ၵမ်ႇပူးၶျႃး ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  မီးၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Labour Hittai
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
1/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.