ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ လူတ်ႉၵႃးၵိုတ်းၶမ်ၸွမ်းတၢင်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတဢၢင်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈပၢႆႈၼီၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019  ၼီႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 မူင်း  တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢင်းတေႃႇမၢၵ်ႇၵွပ်ႇၾ် ႄလႈ တင်းႁိမ်းႁွမ်း တိၼ်လွႆ - လွႆသၢမ်သိပ်း ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၊ လူတ်ႉၵႃး - ဢၼ်ၵႂႃႇမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လႃႈသဵဝ်ႈ - မူႇၸေႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇမႃးေသ လႆႈၵိုတ်းၶမ်ယင်ႉဝႆႉၸွမ်းတၢင်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ၊  ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတဢၢင်း TEC ဢၼ်မီးႁိမ်း ဝၢင်းတေႃႇမၢၵ်ႇၵွပ်ႉၾ် လႄႈ ဢဝ်လင်ၶႃးႁူင်းသဝ်း ပွင်ႇၵႂႃႇသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ - ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇသေႃႉႁူမ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵျႂင်း ၼႆယဝ်ႈ ။


ၸဝ်ႈၵႃးၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်ၵႂႃႇ ၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 7 - မူင်းထိုင် - 8 မူင်းၶိုင်ႈ ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိမ်းႁွမ်းလွႆသၢမ်သိပ်း ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉပျူႇႁႃႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၵွင်းလွႆ သေ ယိုဝ်းလူင်းမႃး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ၶဝ်သမ်ႉ ၸႂ်ႉၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ ၶႂၢင်တၢင်းဝႆႉတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼမ်ႉၽၵ်း လိူၼ်းႁေ ႁေႉဝႆႉ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ ႁေႉဝႆႉတီႈၵိၵ်ႉလၢၼ်ႇတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ယွၼ်ႉၼႆ ဢဝ်ၵႃး ၵိုတ်းၶမ်ယူႇၸွမ်းတၢင်းၼႆယဝ်ႈ ။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ပရႁိတ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းတဢၢင်းၶဝ်လႄႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းယူႇယဝ်ႉၼႆသေ လႆႈၶပ်းၶိုင်လူတ်ႉၵႃး ပရႁိတ 7 လမ်းသေ ၵႂႃႇႁပ်ႉမႃးတီႈ လုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈႄငႈတဢၢင်း ၵူတ်ႉၶၢႆ  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်တႄႉ ယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉမႃးၼႆယဝ်ႈ ။
 

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ မၢႆးဢၢႆႈၵေျႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်း TNLA လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ - ဝၼ်းထိ 13 ၼႂ်ၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ 3  တီႈ ၊ တီႈၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ 2 တီႈ လႄႈ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇဢၼ်မီးၼႂ်း ေၸႈဝဵင်းၵျႂၵ်ႉမႄး ႄလႈ ၼမ်ႉသၼ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ၊ ပဵၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉ TNLA ၶဝ် ယိုဝ်းသႂ်ႇတပ်ႉမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 10  ႄလႈ  11 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းလေႃႇတိုၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၼႂ်းၸေႈဝဵင်း ၵျႂၵ်ႉမႄး ၊ မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၊ ၼမ်ႉသၼ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇလႆႈ ယိုဝ်းၶိုၼ်းသေ ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

မွၵ်ႈၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်း ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇသေတႃႉ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇႁူၼ် ၊ တိုၵ်ႉမီးယူႇႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈထႅင်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊  ၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပေႃးပဵၼ်လႆႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈငိူင်ႉႄဝႈသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၊ သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယႂ်ႇလူဝ်ႇသူင်ႇၵူၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် ၊ ၶဝ်တေၸွႆႈတူၺ်းပၼ် ႁႂ်ႈပေႃးၸၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #ရဲ သီ ဟ #burmese.dvb
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
13/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.