ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တီႈၵူတ်ႉၶၢႆ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉသႂ်ႇ လူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၊ သင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း


ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၵႄႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA ဢၼ်လႆႈပဵၼ်ယူႇတီႈၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼႂ်းေၸႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉၼႆႉ ယင်းပႆႇသုတ်းဝၢႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇလူတ်ႉၵႃး လႄႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈၵႂႃႇမႃးၸွမ်းတၢင်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသင်ႇၶႃႇၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။
 ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ dvb တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၶမ်ႈဝၼ်းထိ 13 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 6 မူင်းၶိုင်ႈ မီးတၵႃႇပေႃႈဢွၵ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈတၢင်ႇသင်ၶႃႇၸဝ်ႈမႃးၸွမ်း ၊ ၶဝ်လုၵ်ႉတင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယုသေ ဢၢင်ႈတေမႃးဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ  ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမိူဝ်ႈပႆႇထိုင်ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽၵ်းၵႃၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလုၵ်ႉၼႂ်းလွႆ မႃးတိူဝ်ႉသႂ်ႇလႄႈ သင်ႇၶတင်းၵူၼ်းႁိူၼ်း လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၵႂႃႇတင်းသွင်ၼႆယဝ်ႈ ။


ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ပရႁိတၸဝ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ - ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသြႃႇ သေႃးမၼ (ဢႃႇယု 60  ပၢႆ) ဝတ်ႉၵျႂင်းၶူဝ်မုင်းမၢၼ်ႈပဵင်း ႄလႈ တၵႃႇ လုင်းဢၢႆႈၺုၼ်ႉ ဢႃႇယု 40 ပၢႆ ယူႇဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၶူဝ် ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇလုၵ်ႉမိူင်းယုဢွၼ်ႇသေ ဢၢင်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈဝတ်ႉ ၊ တၵႃႇသမ်ႉႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈ ၸွမ်းသူင်ႇ ၊ သမ်ႉမႃးၺႃးပၢင်တိုၵ်းေသ လႆႈၶၢမ်ႇၸၢၵ်ႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼႂ်းၵႄႈမၼ်း ၊  မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈတိၼ် ၽၢႆႇသၢႆႉ တင်းမုၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸုမ်းၶဝ်လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်သူင်ႇပၼ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၽၵ်းၵႃဢွၼ်တၢင်း ၊ တီႈၼၼ်ႉ ၶိူင်ႈယူတ်းယႃ ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇေၸႈ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထိ 14 မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သမ်ႉမီးလူတ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းသုၼ်ႇတူဝ် ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလမ်းၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းၼိူဝ် သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ႁိမ်းတိၼ်လွႆ - လွႆသၢမ်သိပ်းႄလႈ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတင်းၶူးသွၼ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၽူႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  - ၼႂ်ၸဝ်ႉၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း သမ်ႉမႃးၺႃးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၊ ၶဝ်ဢဝ်မိုဝ်းၸိသႂ်ႇၵႃးၶဝ်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႃႈလူတ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃးၵဵဝ်ႈမၢၼ်ႇၵႃးသေ ၸၢၵ်ႇမၼ်းၽူင်ႉသႂ်ႇပႃး ၶႃသွင်ၵေႃႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 14 မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ပျီႇထွင်ႇၸု ႁိမ်းလွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၊ ယူႇယူႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလင်မႃး ၊ ၼိူဝ်တၢင်းလူင်ၵေႃႈ ၵႃးလူင်ၵႃးဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇလီလီသေ ၵိုတ်းၶမ်ယူႇဝႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်လူတ်ႉၵူၼ်းၵႃႉမိူင်းၶႄႇႄလႈ လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်မိူင်းၶႄႇၵေႃႈ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉယူပ်ႈယွမ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #Nay Tun #burmese.dvb #Nange Hnin
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
14/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.