ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းၸေႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢႆတီႈ ၊ တိူဝ်ႉၺႃး လူတ်ႉၵႃးႁိူၼ်းၵူၼ်း ၊ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ
ဝၼ်းထိ 16 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈ မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် တီႈဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ပွၵ်ႉၵဝ်ႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင် တူၵ်းမႃးလၢႆတီႈလၢႆၵမ်း ၊ တိူဝ်ႉၺႃး ႁိူၼ်းယေးလူတ်ႉၵႃးပၢႆဢမ်ႇၵႃး တိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း ဝၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ။


 ၸၢႆးႁၢၼ် ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၸုမ်းငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မၢၵ်ႇလူင် တႄႇတူၵ်းမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10 မူင်းပၢႆ၊ တူၵ်းမႃးထပ်းၵၼ် တင်းသဵင်ႈ 5 လုၵ်ႈ ၊  တူၵ်းၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ- 626 ၽွင်ႈ ၊ တူၵ်းမႃးတီႈတၢင်းၽႄ မၢႆ - 4 တီႈၼိုင်ႈ ၊ တၢင်းၽႄ မၢႆ - 5 တီႈၼိုင်ႈ ၊ တၢင်းၽႄ 8 တီႈၼိုင်ႈ ၊  တၢင်းၽႄၶိူဝ်းၼိမ်း တီႈၼိုင်ႈ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈတႅၵ်ႇ ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ ၊ တီႈတၢင်းၽႄ ၶိူဝ်းၼိမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇသေတႃႉ မၼ်းမႃးသၢတ်ႈသႂ်ႇ ႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈလႄႈ ဢဝ်ၽႃဢုတ်ႇႁိူၼ်း ၊ လင်ၶႃးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ပွင်ႇလူင်ၵႂႃႇ ၊ ပၢႆတိူဝ်ႉပႃးထႅင်ႈ လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်းပွၵ်ႉ 8 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢင်း ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢိတ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇလႄႈ မႄႈပႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယု 48 ပီ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈ ၶေႃႈမိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႈ ။ 

မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်တူၵ်းမႃးသဵင်လင်ၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေ ၊ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇတီႈတႄႉပႆႇမီး ၊ တီႈတေႉမၼ်း ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင် ၊ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်း ၊ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ယိုဝ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ RFA ၵေႃႈ တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ တူၵ်းသႂ်ႇတီႈႁူဝ်ၶူဝ် ၼႃႈလိၼ် 3 ထႅင်ႈတီႈၼိုင်ႈလႄႈ တူၵ်းမႃးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်လႅၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်လႃႈသဵဝ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၊ ဝၢႆးသေ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ၸွမ်းၵဵပ်းၸွမ်းၽဵဝ်ႈ မၢၵ်ႇဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇ ။

မၢၵ်ႇၵွင်းလူင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်လွႆသၢႆး ဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်းသေ ယိုဝ်းမႃး ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ဢၼ်မီးတပ်ႉမၢၼ်ႈ ၊ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈ သပ်းသေးၶိုၼ်း ၼိူဝ်လွႆသၢႆးၼၼ်ႉၸိုင် လႆႈႁၼ်ထႅင်ႈမၢၵ်ႇလူင်သွင်လုၵ်ႈ ဢၼ်ပႆႇတၼ်းလႆႈပွႆႇလႄႈ ထူင်သၢႆး 10 ထူင် ဢၼ်ႁဵတ်းတီႈႁေႉသေ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် ၼႆယဝ်ႈ ။
ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၼႂ်ၼႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႉယိုဝ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ လႄႈ လၢႆးႁၢင်ႈႁႅၼ်းယိုဝ်းပွႆႇၶဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်တင်းႁွႆးမိုဝ်း တပ်ႉဢိူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းသႂ်ႇၸၼ်ႉၸွမ်ပၢႆးၸၢၵ်ႈတပ်ႉသိုၵ်း တီႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူး မိူဝ်ႈလိူၼ် ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ လႃႈသဵဝ်ႇၼယူးသ် ၵေႃႈတႅမ်ႈမွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းမႃးလၢႆတီႈ ပႃးတင်း ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်လႄႈ ၼႂ်းဝၼ်းထိ 16 မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လႆႈယုၵ်ႉသိမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈပႅတ်ႈ သၢႆၵၢၼ်မိၼ် လွင်ႈၵႂႃႇမႃးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
17/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.