ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈ ပၢႆႈတမ်ႇလူတ်ႇ သမ်ႉၵႂႃႇၽႃႇၺႃး လူတ်ႉၶိူင်ႈ လႄႈႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆပိူၼ်ႈ လုၵွႆၶၢဝ်ႇၵဵင်းမႆႇၼယူးသ် တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 6 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11  ပီ 2019 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ တီႈၸေႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸေႈတွၼ်ႉၵဵင်းမႆႇ မိူင်းထႆးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ထွမ်ႇၸိုဝ်ႈဢၢပ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းတႆး ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈသေ ပၢႆႈၼီႈပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ ၊ သမ်ႉၵႂႃႇၽႃႇသႂ်ႇ လူတ်ႉၶိူင်ႈ ၊ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၵေႃႇၽီႇ လႄႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ မီးၵူၼ်းဝၢတ်ႇၸဵပ်းလႄႈ ဢဝ်ၶူဝ်း ၶွင်ပိူၼ်ႈလုသူမ်းၸွမ်း ။

ၸၢႆးဝၼ်း ဢႃႇယု 23 ပီ  ပဵၼ်ၸၢဝ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းသေ ၺႃးတိၺွပ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈၼႄၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းၸၢႆးလႆႈယွၼ်းယိမ်လူတ်ႉၶိူင်ႈတႆးၵေႃႉမၼ်းသေ ၵႂႃႇလႄႇ ၼႂ်းမိူင်း  ၊ ၽွင်းမိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းမႆႇ - လွႆသၵဵတ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉသၼ်သၢႆးၼၼ်ႉ သမ်ႉမႃးၺႃး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈတမ်ႇရူတ်ႇၶဝ် တင်ႈရၢၼ်ႇ ၊ မၼ်းၸၢႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇလႄႈ ၵူဝ်တမ်ႇလူတ်ႇတိၺွပ်းၼႆသေ ၶပ်းလူတ်ႉယွၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ယွၼ်ႈသွၼ်/ ပိၼ်ႈၾူၼ် ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းၶဝ်ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈမၼ်းလႅၼ်ႈပၢႆႈၼင်ႇၼၼ် တမ်ႇရူတ်ႇၵေႃႈ  လမ်းမႃးၸွမ်းလင်မၼ်း  ၊ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ယိုင်ႈၶႅၼ်းႁေႃႈဝႆးသေ ၵႂႃႇၽႃႇၺႃးလူတ်ႉၶိူင်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉၼႂ်းၵိဝ်ႇတၢင်းသေဢွၵ်ႇမႃး ၊  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶီႇမႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၼၢႆးၸရိူၼ်း - ၸႃႇလႄႇ ဢႃႇယု 58 ပီ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ။ ၼၼ်ႉသေပၢႆဢမ်ႇၵႃး မၼ်းၸၢႆး သိုပ်ႇၵႂႃႇၽႃႇၺႃးထႅင်ႈ ႁၢၼ်ႉၶၢႆၼမ်ႉၵေႃႇၾီႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶဝ်ႈသွႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းတၢင်း ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းႁၢၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵွၵ်းၵႅဝ်ႈလႂ် ၊ မေႃႈဝၢၼ်ႇလႂ် တူၵ်းလႅဝ်မၢၵ်ႇမိူဝ်သေ လူတ်ႉၶိူင်ႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဝူလူင်ၵႂႃႇတီႈၵႆ မွၵ်ႈ 30 မီႇတႃႇ ၊ တူဝ်မၼ်း ၸၢႆးတႄႉ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇသေ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ ၼႆယဝ်ႈ ။
 

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်ၶဝ်ၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သွၵ်ႈႁႃ မၼ်းၸၢႆး ၊ ႁိုင်ထိုင် မွၵ်ႈ 15 မိၼိတ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးၸူးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈသေ မွပ်ႈတူဝ်ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈတိမၼ်း ။ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ပလိၵ်ႈႁၢၼ်တမ်ႇရူတ်ႇ သၼ်သၢႆးၶဝ်ၵေႃႈ ၶိုၼ်းၵူတ်ႇၸႅတ်ႈတူၺ်းထႅင်ႈလီလီလႄႈ လႆႈႁၼ်မၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈမႃးဝႆႉ ။ ယွၼ်ႉၼႆ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၼိူဝ်မၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ဝႃႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶပ်းၶီႇသေ ႁေႃႈလူတ်ႉ ၊  ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ႁေႃႈလူတ်ႉ ၊  ႁေႃႈလူတ်ႉမဝ်မၢင်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈလႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ႁေႃႈလူတ်ႉမဝ်မၢင် ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ မီးလွင်ႈလုသုမ်း ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #chiangmainews
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
7/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.