ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ ယွၼ်းငိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယု


ၶၢဝ်ႇ DVB တႅမ်ႈမွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈၶမ်ႈ ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 11 ပီ 2019 ၼီႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ  ၼႂ်းတပ်ႉ TNLA ၶဝ်သၢမ်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃၼႂ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယုလင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၸဝ်ႈႁိူၼ်းလႄႈ လႆႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း ။

ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸၢဝ်းၶူဝ်လူင်လီးသေႃး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ - ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ် ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ လုင်းႁူႇတႄႉလျၼ်ႇ ( ဢႃႇယု 47 ပီ ) ယွၼ်ႉပဵၼ် ၸၢဝ်းၶူဝ်လူင်လီးသေႃးၼင်ႇၵၼ်လႄႈ လႆႈၵႂႃႇသူႇၸႂ်းမၼ်းၸၢႆးတီႈ ႁူင်းယႃလူင် မူႇၸေႈ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၸီးပွင်ႇၵႂႃႇတီႈႁိမ်းၶေႃးမၼ်း ၊ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလိူဝ်ႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႈၶဝ် ဢမ်ႇယႃလႆႈသေ ႁႂ်ႈၵႂႃႇယႃတီႈ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ် ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းၵႆၼႃႇလႄႈ ဝၼ်းထိ 7 ၼႆႉ ၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇယႃတီႈ ႁူင်းယႃသူၺ်ႇလီ/မိူင်းမၢဝ်း မိူင်းၶႄႇၼႆယဝ်ႈ ။ 


မၼ်းၸၢႆးသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ  ဢၼ်လုင်းႁူႇတႄႉလျၼ်ႇ ၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ်ယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သီႇႁႃႈဝၼ်း ၶဝ်ပေႃးသိုပ်ႇၾူၼ်းလွၵ်ႇငိုတ်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ ၊ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၶဝ်မီးပျသၼႃႇၵၼ်တင်းၼွင်ႉၸၢႆးမၼ်းသေ မႃးတိၺွပ်းဢဝ်မေးၼၢင်း ၼွင်ႉၸၢႆး ၸိုဝ်ႈ ဢႃးသၢၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၊ သိုၵ်းလွႆၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ဢႃးသၢၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈပၼ်ငိုၼ်း 30 သႅၼ် ၊ လုင်းႁူႇတႄႉလျၼ်ႇသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵူၺ်း ၽုၺ်ႇႁၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ တီႈႁိူၼ်းၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇလႆႈၵႃႉၶၢႆလူင်လၢင် ၊    ငိုၼ်းၵွၼ်ႈယႂ်ႇတၢၼ်ႇၼၢၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁႃတီႈလႂ် မႃးပၼ်ၼႆယဝ်ႉ ။


ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းလႆႈၼႆလႄႈ ထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 5  ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 8 မူင်း မီးၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆ 3 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁိူၼ်း ၊ မႃးယွၼ်း ငိုၼ်းထႅင်ႈ ၊ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်လႆႈၼႆလႄႈ ဢၢင်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းၼႃႈၽၢၵ်ႇမၼ်းၸၢႆး ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၶိုၼ်းၵၼ်ႉ မၼ်းႁေ ႁိမ်ဢဝ်ၵွင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈသမ်ႉလၼ်ႇဢွၵ်ႇသေ တိူဝ်ႉၵႂႃႇတီႈၶေႃးမၼ်း ။ မိူဝ်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းလူမ်ႉလူင်းၵႂႃႇ မေးၼၢင်းမၼ်းၵေႃႈ တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁေၼႃႇလႄႈ ဢဝ်လိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ ၊ မီးၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် မႃးႁၢမ်ဢဝ်တူဝ်ၽူႈဝၢတ်ႇၸဵပ်း သူင်ႇႁူင်းယႃ ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်းလႄႈ လုၵ်ႉတီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၽၵ်းၵႃႁေ သိုပ်ႇသူင်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းယႃမူႇၸေႈ ၼႆယဝ်ႈ ။


ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၼ်လႆႈၺႃးသိုၵ်းလွႆၶဝ် မႃးပေႉၵိၼ်ၸိူင်ႉၼႆသေ မေးၼၢင်းမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢဝ်းၶၢင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးၵၢၼ်တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉတူဝ်ႈ တေၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢင် လၢႆမူႇ လၢႆမူႇ ၸုမ်းၼႆယဝ်ႈ ။
 ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶူဝ်လူင်လီးသေႃးၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းလွႆၶဝ်ၼႆႉ ယူႇယူႇၵႆႉမႃးတီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယုသေ  မႃးယွၼ်းငိုၼ်း ၊ မႃးတိၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇ ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇၶင်ဝႆႉ ၶွၵ်ႈသိုၵ်းလွႆဢၼ်မီးၼႂ်းဝၢၼ်ႈလိူၼ်း ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၸုမ်းလႂ်မႃးၸွႆႈသေ လႆႈၵူဝ်ႁေယူႇၸိူင်ႉၼႆတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႈ ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တီႇဝီႇပီႇ  လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတွင်ႈထၢမ်ၸူး တပ်ႉသိုၵ်းလွႆ TNLA    ၶဝ်သေတႃႉ ဢမ်ႇၺႃးတူဝ် ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၵႂၢမ်းတွပ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႈ ။
.
Photo: #burmese.dvb
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
7/11/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย 

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.