ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၶူပ်းထူၼ်ႈ 56 ပီ 36 ဝႃႇသႃ

 

ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ႁူမ်ႇၸႂ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼႃႉသင်ဝရေႃး ၶူပ်းထူၼ်းႁႃႈသိပ်းႁူၵ်းပီ (56) သၢမ်သိပ်ႉႁူၵ်းဝႃႇသႃႇ (36) တေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၼွင်ပိုင်သၼ်ႇပႃႇတွင်း ၸေႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020  ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 မွင်းၵၢင်ၼႂ်ဝႃႈၼႆ။


ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ပွႆးဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉၼၼ်ႉ
- ဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020
- ၶၢဝ်းယၢမ်း 07.00 မွင်းၵၢင်ၼႂ် လူႇတၢၼ်းၶဝ်ႈသွမ်းသီႇၽိူၼ်
- ၶၢဝ်းယၢမ်း 08.00 မွင်းၵၢင်ၼႂ် ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၼ်ၸွႆႈၵၼ်ႁၢမ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမိူၼ်ၶူးဝႃး ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသၼ်ပႃႇတွင်း-မႄႈဝၢင်း ၶဝ်ႈမႃးတီႈဝတ်ႉၼွင်ပိုင် ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်းတႆး
- ၶၢဝ်းယၢမ်း 09.39 သိုပ်ႇၸႃႇတႃႇ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈမိူၼ်ၶူးဝႃး ပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉလူႇတၢၼ်းၵွင်းမူးသၢႆး ၸွမ်းၼင်ႇၾိင်ႇထုင်းတႆး
- ၶၢဝ်းယၢမ်းသိပ်း 11.00 မွင်း ၵၢပ်ႈသွမ်းရႁၢၼ်းသင်ႇၶႃႇ သႃႇမၼေႇ ၸဝ်ႈတင်းၼမ် ဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးသေ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်
- ၶၢဝ်ႈယၢမ်းသိပ်း 12.00 မွင်း ၸႅၵ်ႇၽႃႈႁူမ်ႇပၼ်ၸိူဝ်းပီႈၼွင်ႉမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆး ၼႂ်းဝၼ်းမင်ႇၵလႃႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၺႃႇၼႃႉသင်ဝရေႃး ဢႃႇယုၶူပ်းထူၼ်ႈ 56 ပီ ၼႆယဝ်ႉ။


သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈတၵ်ႉၵႃႇႁဝ်းၶဝ် မီးၸေႇတၼႃႇၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ၶႂ်ႈၸႃႇၵႃႉၶဝ်ႈၽၵ်း (သၢၵ်ႈလွတ်ႈ) ၼႆၸိုင်
ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈမၢႆၵပ်းသၢၼ် 099-373-1117, 091-853-5017 ၼႆႉလႆႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။
.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
18/12/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.