ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇသၢႆး ပၢႆတိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ


ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12  ပီ 2019 ၼီႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမၢႆ 99 ၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈၸေႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸေႈတွၼ်ႈမူႇၸေႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း သေယဝ်ႉပၢႆဢမ်ႇၵႃး တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ   ၶိုၼ်ႈသွၵ်ႈတဝ်ၼိူဝ်ႁိူၼ်းသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၶူဝ်းႁိူၼ်းဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ


ၸၢႆးႁၵ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသၢႆး လၢတ်ႈၼႄၸုမ်း ငဝ်းႁၢင်ႈသဵင်တႆးဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 12 ပီ 2019 ၼီႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်းၼၼ်ႉ  တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢႆ 99 သၢႆၼိုင်ႈ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတင်းပၢင်ႇသၢႆး ၶဝ်ၽၢၼ်ႇလတ်းၵႂႃႇ ႁိမ်းတူင်ႈၼႃး မိူဝ်ႈမႃးထိုင်တီႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉပေႃႈ  သမ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇဢၼ်သိုၵ်းၶၢင်ၶဝ်ႁၢင်ႈဝႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ဝၢတ်ႇၸဵပ်းလုတၢႆ 2 ၵေႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶဝ်ၸႂ်လမ်သေ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈၽၢႆႇ ယိုဝ်းတေႃႇထိုင် ဝၢႆးဝၼ်းၼိုင်ႈမူင်းၶိုင်ႈ သဵင်ၵွင်ႈၸင်ႇယဵၼ် ဝၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သမ်ႉၶဝ်ႈမႃး သွၵ်ႈတဝ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈသေ တိၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ၼႆယဝ်ႈ
 
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈၽၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၸၢႆးထုၼ်း ၶဝ်ၼေးဝႃႈ ၵူၼ်းပွႆႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႅၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈၸေႈၼႆလႄႈ မႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ   ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းသွၵ်ႈႁိူၼ်း လုင်းၸၢမ်ႇသႃႇ ၸၢႆးဢူင်းတိၼ်ႇ ၼၢင်းသႅင်ထွၼ်း လႄႈ ၼၢႆးသူဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ဢဝ်ဢွမ်မူင်း ( ၼႃႇရီႇ  ) ၾူၼ်း လႄႈငိုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တင်းသဵင်ႈပႃးၵႂႃႇ တႃႇငိုၼ်းမွၵ်ႈ 5 သႅၼ်ပၢႆ   တိဢဝ်ၵႂႃႇပႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 7 ၵေႃႉ ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇမႃးၶိုၼ်း  

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈမႃးသွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ယိၼ်းၵူဝ်ႁႄသေ ၵႂႃႇပႅပ်ႉမူၵ်း ၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းယုမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢင်ႇဝႃႈ ၶဝ်မီးတၢင်းၽိတ်းလႄႈ ၸင်ႇပၢႆႈမႅပ်းၼႆသေ တိၺွပ်းၶဝ် ဢဝ်ၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ် ၼႆယဝ်ႈ   ၼႂ်းၶဝ် 7 ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်တိၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 5 ၵေႃႉ တႃႇသွင်ၵေႃႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶေႇ ဢၼ်မႃးၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းသူၼ်ဢွႆႈ တိၵႂႃႇၸႅတ်ႈထၢမ်တင်းႁၢင်ႈသေ ထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸင်ႇမႃးသူင်ႇၶိုၼ်း လႆႈမႃးႁွႆးပေႃႉထုပ်ႉ ၸွမ်းႁူဝ် ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းၼႆယဝ်ႈ
 
ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႆႈသုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး လႆႈၺႃးပေႃႉထုပ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်သေယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈဢၼ်မီးၵႆၶူးဝဵင်း သမ်ႉပဵၼ်တီႈသၢပ်ႇလိၼ် မိူင်းၶႄႇလႄႈ ဢမ်ႇႁူႉတေလႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ်ၸုမ်းလႂ် ဢမ်ႇမီးတီႈ ပိုင်ႈဢိင်ၸႂ်ယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႈ

Photo: #Cr.
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
29/12/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.