ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) ထုၵ်ႉတိၺွပ်းတီႈၵဵင်းမႆႇ


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 4/12/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုၵ်းထႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၽၢႆႇၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇၶဝ် လႆႈတိၺွပ်းဢဝ် လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶွင် ၸွမ်သိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) တီႈၵဵင်းမႆႇဝႃႈၼႆ၊


ၵပ်းၵပ်ႇလွင်ႈတိၺွပ်း လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶွင် ၸွမ်းသိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) တီႈၵဵင်းမႆႇၼႆႉ တၢင်းၽၢႆႇ Fortify Rights တုၵ်းယွၼ်းတီႈၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးဝႃႈ ယႃႇပေႁႂ်ႈလႆႈသူင်ႇတူဝ် ၵေႃႉထုၵ်ႉတိၺွပ်း မၼိၼ်းၸႃႇၽိဝ်ႇ (39) ပီ လုၵ်ႈယိၼ်းမၸေႃးပျိသျိၼ်ႇ (11) ၶူပ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈၸၢႆးမွင်ႇမျၢတ်ႉလိၼ်းၸိၼ်ႇ (11) လိူၼ်ၼႆႉ သူင်ႇပၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။


လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေးၶွင် ၸွမ်းသိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) ၼႆႉလႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းတီႈၽၢႆႇတူတ်ႇၵူၼ်းၶဝ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းမၼ်းၼၢင်းတေဢၢၼ်းၵႂႃႇတေႃႇဝီႇသႃႇသေ ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇတိၺွပ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈသူင်ႇပွၵ်ႇမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၸိုင် ပဵၼ်ၽေးယႂ်ႇလူင်တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႄႉတႄႉ လႄႈမႆႇၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်တႄႉတႄႉၼႆ Fortify Rights လႆႈလၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆ၊

မိူဝ်ႈလိူၼ်ဢွၵ်ႇတူဝ်ႇပိူဝ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၽၢႆႇထိုင်းၶဝ်လႆႈတိၺွပ်း မူဝ်းၼိၼ်းၽိဝ်ႇၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉယိင်းလႄႈၵူဝ်ႇၵျေႃႇၼၢႆႇၵေႃႉပဵၼ်ၼွင်ႉၶိူၺ်ၶွင် ၸွမ်းသိုၵ်းထုၼ်းမျၢတ်ႉၼၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းရၶၢႆႇ (AA) သေ သူင်ႇတူဝ်ဢၢပ်ႇပၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈထုၵ်ႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ဢဝ်မၢႆမီႈပၵ်းပိူင်ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၸွႆးတြႃးဢမုတၢင်းၽိတ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။


ၽူႈတူင်ႉတိုၼ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မတိၼ်ႇၸႃႇသျုၼ်းလႄႉယေႇလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵူၼ်းၸၢႆးတီႈၶဝ်တိုၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်သေ လူဝ်ႇလႆႈတိုၵ်းသိုၵ်းၵေႃႈ တိုၵ်းႁင်းၶဝ် ၵႄႈလိတ်ႈႁင်းၶဝ်လႄႈ တေမႃးတိၺွပ်းဢဝ်ၼၢင်းယိင်း လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉသေႁဵတ်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်လိူဝ်ႁႅင်းတႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

ၵပ်းၵၢႆႇလွင်ႈၼႆႉ မိူင်းၵဵင်းမႆႇၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈတွၼ်ႈတႃႇၽူႈတူင်ႉၼိုင်လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေၸီႇ လႄႈ လွင်ႈလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ယၢမ်းလဵဝ်တေဢမ်ႇထၢင်ႈႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉ လႄႈ ၵၢၼ်တိၺွပ်းသူင်ႇတူဝ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်ပၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူၼ်တင်းတိၺွပ်းယိူဝ်ႇၶၢမ်ႈလႅၼ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼႆ ၽူႈတူင်ႉတိုၼ်ႇသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ထတ်းသၢင်ႈၼင်ႇၼႆ၊
.
Photo: #dailynews #transbordernews #rfa
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
7/12/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.