ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးဢေးသျေး ၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း လႄႈ ၸွႆႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး


မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထိ 10 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵေႃႇမတီႇဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်း 50% ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းပီမႂ်ႇတႆးၼၼ်ႉသေ လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးဢေးသျေး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မႅၼ်ႈငိုၼ်း 20,000 ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29-30 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေၵေႃႇမတီႇၽူႈၸတ်းပဵၼ်ပၢင်ပွႆးၶဝ် ႁၵ်းငိုၼ်းတိုၼ်းလၢင်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ လိူဝ်ငိုၼ်းၼမ်ႉတွၼ်း 61,691 ဝၢတ်ႇသေ လႆႈလူႇတၢၼ်းၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း 20,000 ဝၢတ်ႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းထႅင်ႈ 41,691 ဝၢတ်ႇ တႃႇ 50% (20,000 ဝၢတ်ႇ) လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ၶူင်းၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇယိုၼ်းယၢဝ်း လႄႈ ထႅင်ႈ 50% (20,000 ဝၢတ်ႇ) လႆႈလူႇတၢၼ်းငိုၼ်းတႃႇသိုဝ်ႉတီႈလိၼ်ဝတ်ႉမႂ်ႇတႆးဢေးသျေး မိူင်းၵွၵ်ႇသေ (လိူဝ်ငိုၼ်း 1,691 ဝၢတ်ႇၵူၺ်း) တၢင်းၵေႃႇမတီႇဝတ်ႉမႂ်ႇတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၵေႃႈလႆႈလူင်းလူႇၶၢမ်ႇ ဢွင်ႈတီႈပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆႈၼၼ်ႉ လႆႈငိုၼ်းတၢင်းလူႇတင်းမူတ်း 77,550 ဝၢတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။


လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9 လိူၼ်တီႇသႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ၸုမ်းၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်ပီႈၼေႃႇၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းပီမႂ်ႇတႆး တီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လႆႈသိုဝ်ႉၶဝ်ႈသၢၼ် 100 ထူင် ၊ ၼိုင်ႈထူင်လႂ် မီးၼမ်ႉၼၵ်း 45 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 90,000 ဝၢတ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်းသိုဝ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ၵမ်ၸိုမ်း သၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 20,000 ဝၢတ်ႇ (ၼမ်ႉတွၼ်း 50%) မႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်းထႆး 110,000 ဝၢတ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ၶိူင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၼႆယဝ်ႉ။


ပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းဢွင်ႇတီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇၼႆႉ
မီးၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸိုဝ်ႈသဵၼ်လိုဝ်းလင်မႃးမူၼ်ႈၸႂ်ပၼ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၢႆးထႅၼ်ႈလႅဝ်း ၸၢႆးဢွင်ႇထီးၶမ်း ၸၢႆးလွမ်ႉဝုၼ်း ၼၢင်းၼၢင်း ၼၢင်းၶမ်းၶိၼ်ႇ ၼၢင်းမူဝ်မူဝ်ၶမ်းဢေး လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထႆး-တႆးမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး မီးၸုမ်းတၢင်းၵႃႈပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ ၼူၵ်ႉ တူဝ်း ၵွင်မွင်း ၼႂ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼေတၢင်းၵႃႈၸွမ်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

.
Photo: #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
10/12/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.