ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

လုမ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး


မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပီႈၸၢႆးၸၢမ်ႇလႅင်း တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa ၸွႆႈမွပ်ႈငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ် တႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇၸိုင်ႈထႆးဝႃႈၼႆ။


ပီႈၸၢႆးၸၢမ်ႇလႅင်း တူဝ်တႅၼ်း လုမ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ပွႆးႁူမ်ၸူမ်းသူင်သိူဝ်းပီမႂ်ႇတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 29 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပိူဝ်ႇ 2019 တီႈဝတ်ႉၽယႃးသုရဵၼ်း မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးယဝ်ႉ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈလေႇၸႂ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပႃးတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ၸေႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီႈၼၼ်ႉသေ ၸၢႆးၸၢမ်ႇလႅင်း ပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းတၢင် လုမ်းၵေႃႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa လႆႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မႅၼ်ႈငိုၼ်းထႆး 20,000 ဝၢတ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇ 1.ၵႃႈၶၢတ်ႈဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁဵၼ်း 2.ၵႃႈပပ်ႉလိၵ်ႈ ၵႃႈၼမ်ႉၸဵမ်းၼမ်ႉဝၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း 3.ၵႃႈၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉလႄႈၵႃႈလူတ်ႉႁပ်ႉသူင်ႇၵႂႃႇမႃး မေႃသွၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ဢၼ်ႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇတင်ႇဝႆႉယူႇတီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်လမ်းလုၵ်ႈၵႃ ၶွင်း 5 မၢႆႁိူၼ်း 6/8 ဢိူင်ႇလၢတ်ႉသဝၢႆ ၸေႈဝဵင်းလမ်းလုၵ်ႈၵႃ ၸေႈတွၼ်ႈပထုမ်းထႃးၼီး မၢႆလိၵ်ႈ 12150 (บ้านเลขที่ 6/8 หมู่ 3 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12150) လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇသွၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း 2 
 ပီပၢႆယဝ်ႉ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်းဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး 24 ၵေႃႉ ဢွၼ်ႇယိင်းတႆး 11 ၵေႃႉႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈမီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း 35 ၵေႃႉလႄႈ မေႃသွၼ်ယိင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်
Mahamakut Buddhist University Mahapajapati Buddhist College (MBC) (มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เลขที่ 95 หมู่ 7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150) 1.ၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း 2.ၼၢင်းမူၺ်ၶမ်း 3.ၼၢင်းမူၺ်ဢိၼ်း လႄႈ 4.ၼၢင်းမူၺ်ၽွင် လႆႈမႃးႁၢပ်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းပူင်သွၼ်ပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။


ၵွပ်ႈၼႆၸိုင် တၢင်းၽၢႆႇၵေႃႇမတီႇ ပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး
 လႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင်တီႈ လုမ်းၵေႃႇမတီႇ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး sspp/ssa ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ငိုၼ်းတႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။
.
Photo: #ၸၢႆးၼုမ်ႇ ထုင်ႉႁႆး
ယိၼ်းၸူမ်းၸဝ်ႈၶွင်ၶႅပ်းႁၢင်ႈ
ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး
8/12/2019
.
#ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇတႆး #ၶၢဝ်ႇ #တႆး #ၵူၼ်းမိူင်းတႆး #ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး #ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး #ပီႈၼွင်ႉတႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး #ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း #မိူင်းတႆး #ၶိူဝ်းတႆး #ထီႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး #ထီႇထႆး #ထီႇ 2 တူဝ် #ထီႇ 3 တူဝ် #taipmtvnews #taipmnews #tpmnews #news #taipublicmedia #taipublic #taimedia #shanmedia #tai #shan #state #shanstate #ไทใหญ่ #ไตย #แรงงานไทใหญ่ #แรงงานผิดกฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.