ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပိူင်းၾႆးပၼ်ႁႂ်ႈႁူႉၸေး ၶူၼ်းလေႃးလေးၶဝ်ႈၵၼ် သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလူ ၵေႃႁဝ်းတေၽုၺ်ႇၽၵ်းတူပၼ်ယူႇ Taipmtv@gmail.com

Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း (51000) ဢၼ် (ၽႃႈတူမ်းသူပ်း)

6/07/2563 11:33:00 หลังเที่ยง 0

Dr. ၸဝ်ႈၶူးဝႃးတိုၼ်းတႆး ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ လုမ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇ မိူင်းမၢဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတ​​ပေးတၵႃႇ လူႇတၢၼ်းၸွႆႈထႅမ် (Mask) ဢၼ်ထွပ်ႉသူပ်း (510...

မိူင်းထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၸပ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း

3/25/2563 11:25:00 หลังเที่ยง 0

လွင်ႈၸပ်းၽႄႈတၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇၵႂ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၶူဝ်ဝိတ်ႉ 19 တီႈမိူင်းထႆးၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းမႃးၵူႈမိုဝ်ႉဝၼ်း /   ၼႂ်းဝၼ်းထိ 26 လိူၼ...

ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ (2)

3/01/2563 05:04:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 1.3.2020 ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸႂ်တႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပင်တွပ်ႇလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႈ ထတ်းပၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉလ...

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း

2/19/2563 05:38:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထီႉ 19/02/2020 ၽႆၢႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၵေႃသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင်တီႈ ဝတ်ႉၾႃႉဝဵင်းဢိၼ်း ဝၢၼ်ႈလၵ်းတႅင်ႇ ဝဵင်းႁ...

ၵပ်းၵႆႇလူၺ်ႈဝႆးရတ်းၵူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ တီႈႁူင်းယႃမွၵ်ႇမႆႇ ယူတ်းယႃပႂ်ႉတူၺ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈလၢင်းႁူဝ်ႁိူၼ်းတင်း 7 ၵေႃႉဝႆႉ

2/09/2563 09:17:00 หลังเที่ยง 0

kanbawzatainews တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 9.2.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ တီႈဢိူင်ႇႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸေႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸေႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸ...

ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းမေႃ ႁူင်းယႃငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

2/06/2563 04:46:00 ก่อนเที่ยง 0

  ၸုမ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈတၢင်းပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸူႉတုမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသေ လႆႈသိုဝ်ႉၶိူင်ႈတႅၵ်ႈလူမ်းၼၢဝ် 67 ဢ...

ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး

2/02/2563 05:37:00 ก่อนเที่ยง 0

  ဝၼ်းထိ 02/02/2020 ၸုမ်းလႅင်းသၼ်လွႆ ဢွၼ်ႁူဝ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၶေႉၶႅင်ႇပိတ်ႉမၢၵ်ႇၼင် ပဵၼ်တီႈမႆၢတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်...

သင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁူမ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတႆး မိူင်းၵွၵ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး

1/22/2563 07:10:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21/01/2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 18:00-21:00 မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၶူးသွၼ်မေႃသွၼ်ၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး လႆႈမႃးလဵပ်ႈႁ...

ၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ ၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်းပွင်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇ လႆၢမူႇၸုမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ် ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ်

1/20/2563 07:36:00 ก่อนเที่ยง 0

  မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 19/01/2020 ယၢမ်း 16:00-19:30 ၸုမ်းၽႆၢႇပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈၸုမ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်တႃႇပူၵ်း...

ယွၼ်းၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ႁူမ်ႈႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇဝႆႈၽြႃး ၶုၵ်ႉၶူၼ်ႉဝူၼ်ႉထိုင်ၶူးဝႃးပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ဢႃႈတိတ်ႉထၢၼ်ႇၶဝ်ႈထမ်ႈၶူပ်းထူၼ်ႈ 9 လိူၼ်

1/18/2563 06:34:00 หลังเที่ยง 0

  ပေႃးထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထိ 29 လူိၼ်ၵျၼ်ႇၼဝႃႇရီႇ ပီ 2020 ( လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ) ၼႆႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပေး ၶူးဝႃႈပေႃႈသိၼ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ယွၼ်းၽိတ်...

ထၢမ်ႁႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးႁၢႆ ၽႂ်ႁၼ်မႅၼ်ႈ ၸွႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်

1/06/2563 08:31:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸၢႆးပိူတ်းထုင်းၸႆး ( ဢႃႇယု 17 ပီ ) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းသၢင်ႇၵျႃႇ လႄႈ ပႃႈၼၢင်းယိင်းၶဝ် ယူႇပွၵ်ႉမႄႉၻွၵ်ႇၻႅင်ႊ   ဢိူင်ႇၶျဵင်းၻွႆႉ ၸေႈဝဵင်းလွႆသၵဵ...

ပဵၼ်ၽေးၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၵႃးၵိင်ႈတူၵ်းလွႆ တီႈလွႆလႅမ် မီးၵူၼ်းတၢႆ 3 ၵေႃႉ ဝၢတ်ႇၸဵပ်း 4 ၵေႃႉ

1/06/2563 07:50:00 ก่อนเที่ยง 0

ၸုမ်းတပ်ႉၶႄမွတ်ႇၾႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ   MFSD ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 5 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈၼႆႉ မီးလူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်း...

ၾႆးမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်းဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၵေးသီး

1/05/2563 06:56:00 ก่อนเที่ยง 0

 ဝၼ်းထိ 3 လိူၼ်ထူၼ်ႈ 1 ပီ 2020 ၼီႈ ၾႆးလႆႈမႆႈဝတ်ႉၵျႂင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်သွမ်း ၸေႈဝဵင်းၵေးသီး ၸေႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ။ 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.